Hakeutuminen taiteen perusopetuksen oppilaitokseksi

Espoossa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista päättää kaupungin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vahvistamalla tai hyväksymällä opetussuunnitelman.

Mikäli taideopetusta antavalla oppilaitoksella on tavoitteena antaa taiteen perusopetusta, tulee sen olla yhteydessä valmistelijaan ks. Yhteystiedot. Valmisteluprosessin aikana tarkastellaan monipuolisesti oppilaitoksen toimintaedellytyksiä, erityisesti toiminnan laatua ja pitkäjänteisyyttä.  

Oppilaitoksen opetussuunnitelman tultua opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamaksi tai hyväksymäksi oppilaitos sitoutuu

  • ilmoittamaan kaupungille toiminnassaan ja/tai toimintaympäristössään tapahtuvista olennaisista muutoksista. Näitä ovat sellaiset muutokset, joiden johdosta oppilaitoksen toiminnan jatkuvuus ja vakaus taikka yhteydenpito oppilaitokseen voivat vaarantua
  • vastaamaan oppilaitoksen tilaa ja toimintaolosuhteita koskeviin kyselyihin 
  • osallistumaan kaupungin järjestämiin puolivuosittaisiin oppilaitostapaamisiin
  • julkaisemaan lautakunnan vahvistaman tai hyväksymän opetussuunnitelman nettisivuillaan tai muussa avoimessa ympäristössä (esimerkiksi ePerusteet)

Opetussuunnitelman vahvistaminen tai hyväksyminen koskee ainoastaan oppilaitoksen Espoon alueella tapahtuvaa toimintaa. Taiteen perusopetuksen toimijaksi hakeutuminen ei velvoita kaupunkia avustamaan oppilaitosta taloudellisesti tai järjestämään tiloja sen käyttöön.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta vahvistaa tai hyväksyy oppilaitoksen opetussuunnitelman toistaiseksi. Tämä voidaan perua, mikäli oppilaitoksen toiminta ei

  • noudata taiteen perusopetuksesta laeissa, asetuksissa ja yleissitovissa sopimuksissa säädettyä
  • noudata opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamaa tai hyväksymää opetussuunnitelmaa
  • mikäli oppilaitoksen toiminnan jatkuvuus ja vakaus on pysyvästi vaarantunut.

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset vuodelle 2022

Taiteen perusopetuksen toiminta-avustukset vuodelle 2022 ovat haussa ajalla 1.4-30.4.2021. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15:45. Toiminta-avustusta haetaan alla olevalla lomakkeella. Ole hyvä ja lue huolellisesti ohjeet lomakkeen täyttämiseen.

Selvitys vuodelle 2020 saaduista toiminta-avustuksista

Vuodelle 2020 toiminta-avustusta saaneiden oppilaitosten tulee raportoida avustusten käytöstä alla olevalla lomakkeella. Lomake liitteineen tulee toimittaa postitse avustuksen myöntäneeseen tulosyksikköön 30.4.2021 mennessä.