Sairaala- ja laitoshoidon maksut

Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisen laitoshoidon maksu on 38,80 euroa hoitopäivältä. Maksua ei peritä niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin palvelunkäyttäjä on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Laitoksesta lähtöpäivä on maksullinen, mikäli hoito ei jatku samana päivänä toisessa laitoksessa. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei peri maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy.

 täyttymisen jälkeen peritään lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksuna 17,90 euroa hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Lyhytaikaisen psykiatrisen laitoshoidon asiakasmaksu on 17,90 euroa hoitopäivältä.

Päivä- ja yöhoidon maksu on 17,90 euroa vuorokaudessa. Maksu peritään, mikäli potilas on hoidossa vain joko päivällä tai yöllä. Alle 18-vuotiaalta maksu peritään korkeintaan seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksut

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevaksi katsotaan henkilö, jonka laitoshoidon voidaan arvioida kestävän yli kolme kuukautta jo laitoshoidon alkamisesta lukien sekä henkilö sen jälkeen, kun hänen ympärivuorokautinen laitoshoitonsa on jatkunut kolme kuukautta ja mikäli hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on hoidettava edelleen laitoksessa.

Alle 18-vuotiaalta maksu peritään enintään seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa on suurempituloinen puolisoista, hoitomaksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista nettokuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön on kuitenkin jäätävä kuukausittain vähintään pitkäaikaisen laitoshoidon minimikäyttövara 108 euroa (107 euroa vuonna 2017).

Pitkäaikaisen laitoshoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä osalta. Maksu peritään viideltä ensimmäiseltä päivältä. Laitoshoidon keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan (asiakasmaksuasetus 32 §). Kuukaudella tarkoitetaan yhtäjaksoista vähintään yhden kuukauden jaksoa.

Laitoshoidossa olevat ovat oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen myöntämään hoitotukeen.

Kuntalaisen hakeutuessa omatoimisesti yksityiseen hoivakotiin huolehtii hän itse kustannuksista.

Maksu lääkärintodistuksesta (asiakasmaksuasetus 23 §)

Lääkärin ja hammaslääkärin todistuksesta/lausunnosta peritään 50,80 euroa (51,40 euroa vuonna 2017).

Ajokorttitodistuksesta peritään 61,00 euroa (61,80 euroa vuonna 2017).

Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta.

Polikliiniset fysioterapiakäynnit

Yksilöllinen fysioterapia maksaa 9,00 euroa / hoitokerta.

Sarjassa annettavasta hoidosta ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta (fysioterapia, toimintaterapia, neuropsykologi, kuntohoitaja, puheterapia) peritään sarjahoidon maksu 9,00 euroa / hoitokerta.

Mikäli asiakas saa saman käynnin aikana useita erilaisia terapioita tai hoitoja, peritään vain yksi sarjahoitomaksu. Sarjahoidon maksu saadaan periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa

Ryhmäterapiakäynneistä peritään käyntikertojen mukaan seuraavasti:

ryhmäkäyntejä 3 kertaa, jakson asiakasmaksu 9,00 euroa

ryhmäkäyntejä 4 - 6 kertaa, jakson asiakasmaksu 18,00 euroa

ryhmäkäyntejä 7 kertaa tai enemmän, jakson asiakasmaksu 27,00 euroa.

Lisätietoja maksuista

Lisätietoja hoitomaksuihin liittyvistä asioista antavat sosiaali- ja terveystoimen esikunnan asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat, p. 09 816 21 (vaihde).

Laskutuksen yhteystiedot

Espoon Talouspalvelut
Myyntilaskut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI
p. (09) 8162 9500 ma-pe klo 9-15.

Kotisairaala

Kotisairaalahoidosta peritään 17,90 euron vuorokausimaksu siltä ajalta, jolloin potilas on kotisairaalan kirjoilla. Erillistä kotisairaalan maksua ei peritä, mikäli asiakas on jo säännöllisen kotihoidon asiakas tai hän on lyhytaikaisessa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai vanhusten ympärivuorokautisessa asumispalvelussa. Potilaan luo tehdystä yksittäiskäynnistä, joka ei johda varsinaiseen kotisairaalan hoitojaksoon peritään 17,90 euroa.

Kotisairaalahoidosta potilaalta perittävä maksu sisältää:

 • Kotisairaalan henkilökunnan hoidon aikana suorittamat käynnit
 • Lääkehoidon, jota tarvitaan potilaan akuutin kotisairaalan johtaneen sairauden takia esim. suonensisäinen antibioottihoito, akuuttiluonteinen kipulääkitys. Lääkityksen muuttuessa pitkäaikaiseksi tai pysyväksi potilas saa siitä reseptin ja vastaa itse lääkekustannuksista. Jos potilaalle aloitetaan kotisairaalassa kroonisen sairauden uusi lääkehoito esim. sydän- tai verenpainelääke, hän saa siitä reseptin ja vastaa itse pysyväislääkkeensä kustannuksista.
 • Sellaiset vitamiini-, neste- ja ravintovalmisteet, jotka annostellaan suonensisäisesti tai pistoksina ( ei ennaltaehkäisyyn tarkoitetut)
 • Potilaan tarvitsemat sairaanhoitotarvikkeet ja apuvälineet samalla tavalla kuin niitä annetaan muillekin kotihoidossa oleville espoolaisille ( vaipat, avannevälineet, haavanhoitotarvikkeet, insuliiniruiskut jne.)
 • Kotisairaalan turvin kuntoutumaan siirtyneen potilaan kuntoutusarvion kotona (esim. lonkkaleikkauksen jälkeen). Jos potilas tarvitsee kotona pitkäaikaista kuntoutusta, se anotaan lääkinnällisenä kuntoutuksena kuten muidenkin kotona olevien potilaiden kohdalla
 • Kotisairaalan lääkärin määräämät laboratorio-, röntgen ym. tutkimukset silloin, kun niihin ei sisälly käyntiä sairaalan tai terveysaseman lääkärin vastaanotolla
 • Tarvittaessa hoidon aikainen turvapuhelin
 • Tarvittaessa vainajan kuljetuksen lääketieteellistä ruumiinavausta varten (oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen maksaa valtio).


Kotisairaalahoidosta perittävä maksu ei sisällä:

 • Potilaan pysyvää lääkitystä (= ennen kotisairaalahoitoa aloitettuja reseptilääkkeitä, kotisairaalahoidon aikana määrättävää kokonaan uutta lääkitystä tai muuta kuin edellä tarkoitettua, kotisairaalamaksuun sisältyvää lääkitystä)
 • Muita kuin kotisairaalan lääkärin määräämiä röntgen-tai muita tutkimuksia sairaalan poliklinikalla tai terveysasemalla
 • Kuljetuksia sairaalasta kotiin eikä muitakaan kotisairaalahoidon aikana tapahtuvia kuljetuksia.
 • Vainajan kuljetusta hautaamista varten (esim. saattohoitopotilaat)

Kotisairaalahoidon ajalta potilas saa KELAn maksamat etuudet (esim. hoito- ja asumistuen) kuten muutkin avohoidon potilaat.

Geriatrian poliklinikka

Käynti geriatrian poliklinikalla lääkärin vastaanotolla maksaa 16,40 euroa / käynti. Geriatrian poliklinikan lääkärin kotikäynti maksaa 15,00 euroa / käynti. Muun henkilön kotikäynti maksaa 9,50 euroa /käynti.

Kotiutustiimin asiakasmaksu

Kotiutustiimin saatto- ja arviointikäynnit ovat maksuttomia. Sen jälkeen maksua peritään 9,50 euroa, mikä on sama kuin tilapäisen kotisairaanhoidon maksu. Yhdeltä päivältä peritään vain yksi maksu, vaikka käyntejä olisi useampia. Jos asiakas on jo kotihoidon tai kotisairaalan maksujen piirissä, kotiutustiimin apu on maksutonta.

Lisätiedot:

Osastojen ja laitosten sosiaalityöntekijät: puh (09) 816 21.

Lisätietoja maksuista:

Lisätietoja hoitomaksuihin liittyvistä asioista antavat sosiaali- ja terveystoimen esikunnan asiakasmaksuista vastaavat viranhaltijat, p. 09 816 21 (vaihde), potilaiden kirjaamisesta osastoille vastaava henkilökunta sekä sosiaalityöntekijät. Lisätietoja maksukattoon liittyvistä asioista voi kysyä Espoon Talouspalvelujen erityispalveluista p. 09 8162 9500, ma-pe klo 9-15.

Laskutuksen yhteystiedot

Espoon Talouspalvelut
Myyntilaskut
PL 668
02070 ESPOON KAUPUNKI
p. (09) 8162 9500 ma-pe klo 9-15.