Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolella

Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta. Tällaiselle alueelle rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista poikkeamiseen (esimerkiksi rakennusjärjestyksen määräyksistä) tarvitaan poikkeamispäätös.

Luvan ratkaisee kaupunkisuunnittelujohtaja. Maksullinen päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Päätöksessä on mukana valitusosoitus.