Puunkaato ja maisematyöt

Maisematyölupa

Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide edellyttää luvan hakemista asemakaava-alueilla. Lupaa tarvitaan myös yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, sekä alueilla, joilla on voimassa rakennuskielto.

Piha-alueille kohdistuvat toimenpiteet käsitellään rakennusvalvonnassa. Muille alueille kohdistuvat maisemaa muuttavat hankkeet käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa.

Maisematyölupaa ei aina tarvita

Lupaa ei tarvita hyväksytyn tiesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tehtäviin toimenpiteisiin tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen. Vaikutuksiltaan vähäiset toimenpiteet voidaan toteuttaa lupaviranomaisen vähäisyyden arviolausunnolla. Maisematyölupaa ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettua lupaa.

Puiden kaataminen tonteilta tai rakennuspaikoilta

Pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat ovat sopineet yhtenäisiä käytäntöjä ja tulkintoja koskien muun muassa puiden kaatamisen luvanvaraisuutta. Puiden kaadon luvanvaraisuuteen vaikuttaa muun muassa asemakaavamääräykset, kaadettavaksi haluttujen puiden maisemallinen merkitys ja määrä sekä tontille tai rakennuspaikalle jäävä puusto. Vähäisyyden arvioinneissa huomioidaan myös tontilla aikaisempina vuosina tehdyt puunkaadot.

Välitöntä vaaraa aiheuttavan puun kaataminen ei ole luvanvaraista, mutta lupaviranomainen voi velvoittaa korvaavan puun istuttamiseen vaarallisena kaadetun puun tilalle. Puun vaarallisuus on myös tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin.

Mikäli naapurin puolelta omalle tontille kasvavat oksat tai juuret aiheuttavat asukkaalle haittaa, voi asukas kirjallisesti kehottaa naapuria poistamaan kyseisen haitan. Ellei naapuri toimi kohtuullisessa ajassa, on haittaa kokevalla osapuolella oikeus katkaista haittaa aiheuttavat oksat ja juuret rajalinjaa pitkin. Naapuruussuhdelain alaiset riitaisuudet ratkaistaan käräjäoikeudessa.

Maisematyöluvan hakeminen

Maisematyölupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lupaa voi hakea kiinteistön omistaja(t) tai heidän valtuuttama taho.

Hakemuksen selostuksesta ja asiakirjoista tulee tarpeellisin määrin käydä ilmi toimenpiteen laatu ja laajuus. Esimerkiksi kaadettavien puiden lukumäärä ja laji kaatoperusteluineen tai maankaivuun tai -täytön yhteydessä arvioitu kuutiomäärä, käytettävän täyttömateriaalin laatu ja lopputilanteen maanpinnan korkeus.

Hakemukseen tarvittavat asiakirjat:

  1. Hallituksen kokouspöytäkirja, jossa haettavista toimenpiteistä on päätetty (mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö).
  2. Asemapiirustus, josta tulee käydä ilmi tarvittavassa määrin toimenpiteen sijainti, laatu ja laajuus.
  3. Selvitys naapureiden kuulemisesta. Hakija voi kuulemislomakkeella kuulla naapureita itse. Kaupungin suorittamasta naapurien kuulemisesta peritään luvanhakijalta kaupungin hyväksymä maksu kuultavien naapureiden lukumäärän mukaan.
  4. Valokuvia nykytilanteesta.

Lisäksi lupaa varten voidaan edellyttää esimerkiksi poikkileikkauksia (maanrakennustyöt), maisemointi- tai istutussuunnitelmaa tai asiantuntijan kuntoarviota (puiden kaataminen).

_____________________________________________________________

Espoon karttapalveluun pääset tästä