Asemakaavoituksen kulku

Asemakaavoituksen kulku.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi, johon osallisilla on mahdollisuus osallistua kertomalla kantansa suunnitelmista. Osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, kuten asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja lisäksi viranomaiset.

Ajankohdista, jolloin osallisen on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua, tiedotetaan kaavakuulutuksissa. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Aineistoon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) ja asiointipisteissä

Vaikuta nyt

Näin merkityissä kaavakohteissa on käynnissä vaihe, jossa osallisilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä suunnitelmasta. Merkittävissä kaavahankkeissa voidaan myös järjestää asukastilaisuus, kuten tiedotus- ja keskustelutilaisuus tai asukastyöpaja. Useimmiten tilaisuudet pidetään kaavoituksen alkuvaiheessa ja ne ovat kaikille avoimia. 


Kaavoituksen aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaihe.

Aloitteen asemakaavan tai -muutoksen laatimiseksi voi tehdä joko kaupunki itse tai maanomistaja. Kaavamuutosta ryhdytään laatimaan, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

Merkittävissä asemakaavoissa kaupunkisuunnittelulautakunta päättää suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista ennen varsinaisen suunnittelun alkamista.


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaihe ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Kaavoitusprosessin alussa jokaisesta kaavasta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Valmisteluaineisto sisältää yleensä suunnitelmaa havainnollistavia kuvia ja mahdollisesti laadittuja selvityksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan:
• mihin kaavoitetaan
• kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet
• mitä ja miten suunnitellaan
• miten kaavan vaikutuksia arvioidaan
• miten kaavan vuorovaikutus järjestetään
• miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät
• kuka kaavaa valmistelee.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Vaikuta nyt  

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Kirjalliset mielipiteet voi jättää Espoon kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä. 


Ehdotusvaihe

 Ehdotusvaihe.

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten ja saadun palautteen pohjalta kaavaehdotuksen.

Kaavaehdotuksessa kuvataan suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joka päättää ehdotuksen asettamisesta nähtäville. Pienissä kaavoituskohteissa kaupunkisuunnittelujohtaja voi asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Ehdotusvaiheessa pyydetään lausunnot eri viranomaisilta.

Tarvittaessa kaavaehdotus voidaan asettaa nähtäville useamman kerran.

Kaavaehdotus nähtävillä Vaikuta nyt   

Nähtävilläolon aikana osalliset voivat jättää kirjallisen muistutuksen kaavaehdotuksesta kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki) tai sähköpostitse kirjaamo@espoo.fi viimeiseen nähtävilläolopäivään klo 15.45 mennessä. 


Kaavan hyväksyminen

Kaavan hyväksyminen.

Ehdotuksen nähtävilläpidon jälkeen kaupunkisuunnittelukeskus valmistelee kaavan hyväksyttäväksi. Tässä vaiheessa kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot. 

Espoossa kolme eri tahoa voi hyväksyä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen riippuen kaavan merkittävyydestä ja sisällöstä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat sekä asemakaavan muutokset. Mikäli niihin liittyy maankäyttösopimus, kaavan hyväksyy kaupunginhallitus. Merkittävät asemakaavat sekä asemakaavan muutokset etenevät aina valtuustoon saakka hyväksyttäväksi.

Hyväksymispäätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.


Kaavan voimaantulo

Kaavan voimaantulo.

Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä ei valiteta, kaava kuulutetaan lainvoimaiseksi kaupungin verkkosivuilla valitusajan päätyttyä.

Mikäli kaavan hyväksymispäätöksestä valitetaan, valitukset käsitellään hallinto-oikeudessa. Jos valitukset hylätään, kaava astuu voimaan, kun lainvoimaisuudesta on kuulutettu kaupungin verkkosivuilla.