Katujen talvikunnossapito - kaupungin ja tontin omistajan yhteinen vastuu

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille. Kaupunki ei vastaa tontiiliittymien eikä tonteilla sijaitsevien kevyenliikenteen väylien ja pysäköintialueiden kunnossapidosta. Hoitovastuu näistä kuuluu kokonaisuudessaan kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöille.

Tontin omistaja tai haltija

  • huolehtii tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta
  • huolehtii tontille johtavan kulkutien hoidosta
  • huolehtii katuojan ja sadevesikourun puhdistamisesta
  • poistaa vaarantavan lumen kiinteistön laitteista (esim. postilaatikko, aita)
  • huolehtii kadun puhtaanapidosta (roskat) kadun puoliväliin saakka.

Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin katu- tai puistoalueille. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikoille. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.

Kaupungin talvikunnossapitovelvollisuus

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Hiekoitus on pääasiallinen keino liukkaudentorjuntaan.

Liikenteellisen merkityksen perusteella ajoradat on jaettu kolmeen ja kävely- ja pyörätiet kahteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Poikkeuksellisissa keliolosuhteissa, kuten pitkään jatkuvassa tai sakeassa lumisateessa alla olevien laatuvaatimusten alittuminen on mahdollista.

Katujen kunnossapitoluokitus näkyy kartalla. Usein kysytyt kysymykset aurauksesta (pdf, 132 Kt)

Espoon talvikunnossapidon tavoiteaikataulu

Ajoradat, kunnossapitoluokka I ja II

Katu aurataan 4 h kuluessa siitä, kun kadulle on kertynyt 3 cm lunta kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä.

Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä 2 h tunnin kuluessa viimeistään kuitenkin siten, että aamuinen liukkaus on torjuttu klo 7.00 mennessä

Ajoradat, kunnossapitoluokka III

Katu aurataan 14 tunnin kuluessa siitä, kun kadulle on kertynyt lunta 5 cm kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 21.00 mennessä.

Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä 6 h tunnin kuluessa.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, A luokka

Aurataan 4 h kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt 3 cm kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä.

Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä 2 h kuluessa viimeistään kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 7.00 mennessä.

Jalkakäytävät ja kevyenliikenteen väylät, B luokka

Aurataan 14 h kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt 5 cm kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 21.00 mennessä.

Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä 4 h kuluessa viimeistään kuitenkin siten, että aamuinen liukkauden torjunta on hoidettu klo 10.00 mennessä.

Bussipysäkeillä noudatetaan ajoradan ja kevyenliikenteen toimenpideaikavaatimuksia.

Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt suoritetaan välittömästi auraustöiden jälkeen, mutta kuitenkin 5 työpäivän kuluessa.

Jatkuvan lumisateen aikana kadut pyritään pitämään tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Lisäksi otetaan huomioon muun muassa jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja linja-autopysäkit. Niissä kunnossapitotoimenpiteet on sovitettava niin, ettei liikennöinti tai jalankulku vaarannu. Katu- ja tiealueilla, joissa ei ole erillistä jalankulkuun varattua osaa, tulee jalankulu erityisesti ottaa huomioon kunnossapitotoimenpiteissä.

Katujen kevätpesu

Katujen kevätsiivous on tasapainoilua katupölyn torjunnan ja yöpakkasten tuoman liukkauden välillä. Pahimmillaan katupölykausi on yleensä maalis- ja huhtikuussa, ja hiekoitushiekkojen poistaminen aloitetaan heti kun se on mahdollista vaarantamatta jalankulkijoiden turvallisuutta. Lumien sulaessa ja lämpötilan noustessa plussan puolelle kaupunki aloittaa katujen pesemisen ja harjaamisen imulakaisu- ja kunnossapitokoneiden avulla. Käytössä on aina kaikki kalusto ja henkilöstö.

Ensin hiekasta puhdistetaan bussireitit ja suuret valtaväylät, jotka pölyävät eniten ja aiheuttavat suurimmat haitat. Pölyä on paljon myös vilkasliikenteisissä kaupunkikeskustoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja liikennettä on enemmän. Puhdistustoimet keskitetään aluksi ensisijaisesti näille alueille, mutta kaupunki siivoaa kaikki kadut. Kokonaisuudessaan siivousurakka kestää arvion mukaan 1,5 kuukautta. Puhdistettavia katuja on yhteensä yli 1 800 kilometriä.