Kävely ja pyöräily

Espoon luonnonläheinen ympäristö sekä kattava kävelyn ja pyöräilyn verkosto antavat hyvät mahdollisuudet liikkua pyörällä tai jalan. Suurin osa kävely- ja pyöräilyteistä kuuluu talvikunnossapidon piiriin. Osa väylistä on kesäkäyttöisiä puistopolkuja tai ulkoilureittejä. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuustilanteesta Espoossa on lisätietoa internetsivuilla kohdassa Liikenneturvallisuus.

Kehitämme jatkuvasti kävelyyn ja pyöräilyyn tarkoitettua verkostoa. Uutta katuverkkoa rakennettaessa mukaan pyritään sisällyttämään tarpeelliset kävelyn ja pyöräilyn väylät ja eritasot. Puuttuvia väyliä rakennetaan jo olemassa olevien katujen varrelle. Käytössä olevia väyliä peruskorjataan jatkuvasti ja niiden liikenneturvallisuutta parannetaan. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämiseksi ja edistämiseksi tehdään yhteistyötä seudullisesti muiden pääkaupunkiseudun kuntien, Uudenmaan ELY-keskuksen ja HSL:n kanssa.

Pyöräilyn tavoiteverkkoa 2050 toteutetaan pitkäjänteisesti, ja se tapahtuu eri tilanteissa eri tavoin. Pääosa Espoon tavoiteverkosta on nykyisin olemassa olevia yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräilyväyliä, joista osaa tulisi parantaa. Puolet tavoiteverkon mukaisesta baanaverkosta (60 km) arvioidaan toteutuvan vuoteen 2030 mennessä. Osa tavoiteverkon rakentamisesta tapahtuu katu-, tie- ja liikennehankkeiden yhteydessä ja osa toteutetaan pyöräilyn erillishankkeina määrärahojen puitteissa. Lisätietoa pääreittien kehittämisestä löytyy teknisen lautakunnan hyväksymästä (5/2020 §48) pääreittien toteuttamisohjelmasta 2020-29.