Maanteiden 11337 (Kunnarlantie) ja 11343 (Bodomintie) parantaminen välille Kalmari – Kunnarla ja vesihuollon rakentaminen

Maanteiden 11337 ja 11343 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kalmari – Kunnarla, Espoo, tiesuunnitelma ja rakennussuunnitelma

Tiesuunnitelma koskee noin 2,8 km:n osuutta maantiestä 11337 (Kunnarlantie) sekä noin 1,0 km:n osuutta maantiestä 11343 (Bodomintie). Suunnitelma sisältää jalankulku- ja pyörätien rakentamisen edellä mainittujen maanteiden varrelle välille Aurinkoniityntie – Snettansintie, sekä hiihtoalikulkuvarauksen Pirttimäen kohdalle. Jalankulku- ja pyörätie sijoittuu koko Kunnarlantien osuudella sen itäpuolelle eli järven puolelle. Paikoin, mm. tien varren rakennusten sijaitessa lähellä tietä kevyen liikenteen väylä rakennetaan kiinni ajorataan. Siellä missä tilaa on enemmän, kevyen liikenteen väylä rakennetaan maantierakentamiselle perinteisesti hieman erilleen tiestä. Ajorataa siirretään paikoin, ja ahtaimpaan kohtaan järvenrantakapeikkoon rakennetaan tukimuuri. Suojeltu puurivi kierretään.  Kunnarlantieltä Bodomintien varrelle jatkuessaan jalankulku- ja pyörätie sijoittuu ensin järven puolelle ja loppupäässään maankäytöllisistä syistä maantien pohjoisreunaan.

Tiesuunnitelma tuli lainvoimaiseksi v. 2015. Rakennussuunnitelma laadittiin ja arkeologiset tutkimukset suoritettiin v.2016, ja v.2018 rakennussuunnitelmiin lisättiin vesihuolto.Tienpitäjä (Uudenmaan ELY-keskus) otti rakentamistoimenpiteitä varten tarvittavat alueet haltuunsa 27.10.2017 tietoimituksen haltuunottokatselmuskokouksessa (maantielaki 56§). Espoon kaupunki rakennutti kevyen liikenteen väylän valmiiksi 2018-2019. Hallinnollisen tietoimitusprosessin II vaihe on kesken ja jatkuu alkuvuodesta 2021.

Vesihuolto

Kevyenliikenteenväylän rakentamisen yhteydessä tehtiin Kunnarlantien alle valmiiksi vesijohto ja jätevesiviemäri. Linjoja ei vielä ole otettu käyttöön, koska ne toimivat vain jos liittyjiä on riittävästi. Kunnarlantien vaikutusalueen kiinteistöiltä on tiedusteltu v. 2020 halukkuutta vesihuoltoon liittymisestä ja kartoitettu vesihuollon nykytilannetta.

HSY ja Espoon kaupunki päättivät kunnallistekniikkasopimuksen seurantaryhmässä (KT-seurantaryhmä) 3.3.2021, että Kunnarlantien jalankulku-polkupyörätien alla olevia vesijohtoa ja jätevesiviemäriä ei oteta vielä käyttöön. HSY:n verkko-osasto oli todennut liittymishalukkuuskyselyn ja verkoston toimivuuteen liittyvien lisäselvitysten pohjalta, että vedenvaihtuvuus ja jätevesiviemärin huuhtoutuvuus eivät olisi riittävällä tasolla nykyisillä liittyjämäärillä. Alueen kiinteistöille lähetetään asiasta tarkempi infokirje.

Osia tie- ja rakennussuunnitelmien aineistosta on esillä sivun alalaidassa Aineistot -kohdassa. Suunnitelmakartoilla näkyvät kiinteistöjen rekisterinumerot ovat osin muuttuneet suunnitelmien laatimisen jälkeen. Rakennussuunnitelmakarttoihin saattaa tulla vähäisiä muutoksia.