Koulujen liikenneturvallisuus

Toimenpiteitä koulutien turvallisuuteen

Espoo parantaa koulujen liikenneturvallisuutta korjaamalla KouluLiitu-tarkastelujen esiin tuomia puutteita. KouluLiitu-ohjelmalla arvioidaan lasten kouluteiden turvattomuutta. Puutteita korjaamalla vähennetään nykyisen katuverkon ongelmia. Pieniä ja halpoja toimenpiteitä voidaan toteuttaa kalliita ja jatkosuunnittelua vaativia toimenpiteitä nopeammassa aikataulussa. Esimerkiksi yli- ja alikulkujen rakentaminen tai kokonaan uudet katuyhteydet toteutetaan vuotuisten investointiohjelmien sallimissa aikatauluissa.

Toukokuussa 2018 tehtiin kysely luokkien 1-9 oppilaille ja heidän vanhemmilleen koulumatkan turvattomista kohdista. Vastauksia saatiin yli 2500 ja turvattomista paikoista kertyi yhteensä 2750 karttamerkintää. Yhteensä 124 kohteeseen ja 30 tiejaksolle suoritettiin maastokäynti, jonka yhteydessä kohde kuvattiin ja turvattomuuden perusteet kirjattiin. Tulokset on siirretty rakentamisohjelmaan.  

Koulut voivat myös oma-aloitteisesti tehdä koulun läheisyyteen ja koulumatkoihin kohdentuvia turvallisuustoimenpiteitä. Työskentelyn työkaluna toimii Liikenneturvan keinovalikoima - liikenneturvallisuussuunnitelma.