Meluesteet

Meluesteillä tarkoitetaan liikenneväylien varrelle tehtäviä melusuojarakenteita, joilla katkaistaan äänen kulku suoraan äänilähteestä suojattavaan kohteeseen.Meluesteinä käytetään maavalleja, erilaisista materiaaleista rakennettavia meluseinämiä sekä ajoradan reunaan sijoitettavia umpinaisia melukaiteita.

Meluesteen tarkoitus

Meluesteen toimimiseen vaikuttavat esteen ääneneristävyys, esteestä lähtevät heijastukset sekä meluesteen sijainti. Meluesteen ääneneristävyyden tulee olla riittävä. Meluesteiden tarkoituksena on estää äänen kulku tieltä suojattavaan kohteeseen. Kun melueste katkaisee tämän suoran yhteyden, jättää se taakseen varjon eli pienentää äänen voimakkuutta. Tämä varjo ei kuitenkaan ole täydellinen vaan osa äänestä kiertää esteen taakse. Osa äänestä etenee suoraan esteen läpi. Tästä syystä meluesteen ääneneristävyyden tulee olla riittävä.

Heijastukset meluesteen äänilähteen puolella sijaitsevista suurista pinnoista voivat heikentää meluesteen tehokkuutta. Heijastusten vaikutus on erityisesti otettava huomioon, kun tien molemmilla puolilla on melueste. Heijastuksia voidaan vähentää tekemällä esteitten pinnat ääntä imeviksi tai istuttamalla niiden eteen puita tai pensaita.

Meluesteen sijoitus

Melueste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle tien reunaa, mikäli se vain tien kunnossapito tai näkemäseikat huomioon ottaen on mahdollista. Meluesteen tulisi myös ulottua riittävän kauas suojattavan kohteen ohi, jotta ääni ei pääse kiertämään esteen taakse. Ratkaisevinta meluesteen toiminnassa on sen tehollinen korkeus, jolla tarkoitetaan yläreunan etäisyyttä melulähteen ja kohteen kautta kulkevasta suorasta. Esteen tulisi olla ainakin niin korkea, että suora näköyhteys äänen lähteeseen suojattavien rakennusten yläkerroksista estyy.