Peruskorjaukset

Koulujen sektori-inventointi

Espoon koulujen sektori-inventoinnin kohteena ovat ennen vuotta 1990 rakennetut koulurakennukset, niiden opettaja-asuntolat ja pihapiirit, kaikkiaan 82 kohdetta. Kouluja korjataan jatkuvasti ja niitä kehitetään oppimisympäristöinä. Espoon ennen vuotta 1990 rakennettujen koulujen sektori-inventoinnin tarkoituksena on piirtää yleiskuvaa espoolaisten koulujen kulttuurihistoriallisista arvoista ja siten tukea kaavoitusta sekä yksittäisten koulujen korjaus- ja muutoshankkeiden suunnittelua.

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausten arviointi- ja pisteytysjärjestelmä

Koulujen ja päiväkotien peruskorjausta varten on kehitetty arviointi- ja pisteytysjärjestelmä, jonka avulla peruskorjaukset asetetaan suuntaa-antavaan tärkeysjärjestykseen. Pisteytyksellä selvitetään peruskorjauksen tarve mahdollisimman puolueettomasti. Pisteytys sisältää eri arviointiperiaatteita, joista rakennuksen teknisellä kunnolla on suurin painoarvo.

Pisteytysjärjestelmä koostuu kuudesta arviointialueesta, jotka ovat kiinteistön ympäristövaikuttavuus eli elinkaari, arkkitehtuuri, tekninen kunto, tilojen toimivuus, terveellisyys/sisäilmasto ja turvallisuus. Nämä alueet sisältävät lisäksi yksityiskohtaisia arviointikohteita, joilla voi olla myös alakohtia.

Arviointikohdat pisteytetään nollasta neljään. Saatu pistemäärä kerrotaan etukäteen määritellyllä painokertoimella (1 - 4). Painotetut pisteet lasketaan yhteen. Saatu summa kuvaa peruskorjaustarvetta numeraalisesti. Suurempi pistemäärä on peruskorjauksen kannalta merkittävä. Arkkitehtuurin painoarvo on päinvastainen. Mitä suurempi pistemäärä arkkitehtuurilla on, sitä arvokkaampi rakennus on kyseessä.Numeraalisen esitystavan perusteella peruskorjaukset voidaan asettaa kiireellisyysjärjestykseen.

Kiinteistössä voidaan havaita myös yllättäviä ja välttämättömiä korjaustarpeita, esimerkiksi rakennuksessa ilmenneen kosteusvaurion tai tulipalon takia. Tällöin korjauksiin ryhdytään välittömästi riippumatta rakennuksen sijoittumisesta priorisointilistalla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy investointisuunnitelman vuosittain päättäessään joulukuussa seuraavan vuoden talousarviosta.