Jatkolupa

Jollei rakennusluvan (lupatunnuksessa kirjain A, B tai C) mukaista rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa raukeaa.

Toimenpidelupa (lupatunnuksessa kirjain R), purkamislupa (lupatunnuksessa kirjain P) tai maisematyölupa (lupatunnuksessa kirjain T) raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa.

Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi eri hakemuksesta pidentää luvan voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn aloittamista varten voidaan luvan voimassaoloa pidentää vain kerran.

Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Huom! Mikäli alkuperäinen lupa on myönnetty tilapäiselle rakennukselle tai toimenpiteelle, tarvitaan viiden vuoden enimmäisajan ylittämiseen poikkeamislupa, jota haetaan kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Jatkoluvan hakeminen

Jatkolupaa haetaan aina sähköisesti, Espoon rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta. Jatkolupahakemukseen täytetään seuraavat tiedot:

  • hakijan (rakennuspaikan omistaja tai haltija) ja maksajan tiedot
  • rakennuspaikan osoite tai kiinteistötunnus
  • selostuskenttään alkuperäisen luvan tunnus, haettu luvan pidennysaika, toimenpide (työn aloittaminen tai työn loppuunsaattaminen) ja muut oleelliset tiedot (rakennushankkeen vaihe)
  • tarvittaessa valtakirja