Tietoa rakennuspaikan naapureille

Naapurikiinteistön rakennusluvan käsittelyä kannattaa seurata omien oikeuksien turvaamiseksi. Rakennusluvan vireille tulosta ilmoitetaan naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys, sijainti tai kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta.

Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Rakennushankkeen suunnitelma-asiakirjoihin voi kuultavana naapurina tutustua rakennusvalvontakeskuksessa.

Naapurien kuulemisesta löytyy lisätietoa rakennusvalvonnan ohjeesta Naapurien kuuleminen ja suostumus rakennushankkeessa.

Rakentamisesta koituvat haitat

Työmaiden toiminnasta aiheutuvat haitat eivät pääsääntöisesti kuulu rakennusvalvontakeskuksen tehtäviin ja ongelmien ilmetessä voi olla yhteydessä ympäristöterveydenhuoltoon, pysäköinninvalvontaan, kaupunkitekniikan keskukseen tai muuhun viranomaiseen alla mainituissa tilanteissa.

Rakennustyömaat

Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on säädetty rakennustyömaiden aiheuttamasta pölyn, melun ja tärinän torjunnasta (mm. sallitut työajat erityisen häiritsevää melua aiheuttaville töille). Espoon ympäristökeskus valvoo ympäristönsuojelumääräysten noudattamista.

Rakennustyömaiden aiheuttamista akuuteista liikennehäiriöistä, räjäytystöiden aiheuttamista vahingoista tai muista rakennustyömaiden aiheuttamista vahingonteoista huolehtii tarvittaessa poliisiviranomainen.

Rakennustyömaiden jatkuvaa haittaa aiheuttavasta pysäköinnistä on syytä ilmoittaa Espoon pysäköinninvalvontaan.

Katujen kunnossapito ja muut kaivuutyöt

Katujen ja katuojien kunnossapidosta vastaa Espoon kaupunkitekniikan keskus. Kaivutöihin yleisillä alueilla (kadut, puistot) vaaditaan kaupunkitekniikan keskuksen kaivutyölupa. Näihin töihin liittyvissä luvissa ja haitoissa on syytä ottaa yhteyttä Kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalveluun..

Meluhaitat ja asumisterveys

Mahdollisten uusien, valmiiden rakennusten aiheuttamasta meluhaitasta naapurirakennusten sisätiloissa voi ottaa yhteyttä Espoon ympäristöterveydenhuoltoon. Myös vanhojen rakennusten asumisterveyteen liittyvät asiat kuuluvat terveystarkastajalle.

Naapurina Espoon kaupunki

Kun hankkeen rajanaapurina on Espoon kaupunki, rakennusvalvonta hoitaa kuulemisen veloituksetta.

Jos Espoon kaupungilta tarvitaan naapurin suostumus, se pyydetään toimittamalla täytetty Naapurin suostumus -lomake (pdf) tarvittavine liitteineen osoitteeseen rajanaapurilausunnot@espoo.fi. Käsittelyaika on n. 2-4 viikkoa. Suostumuksen käsittelee Espoon kaupungin tonttiyksikkö.