Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennetun ympäristön valvonta on rakennusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden siisteyden valvontaa. Myös luvaton rakentaminen, rakennusten purkaminen, aitojen pystyttäminen, mainosten asettaminen, maantäyttö, maankaivuu, puiden kaato sekä naapureille aiheutettu vesihaitta kuuluvat valvonnan piiriin.

Valvonnan tavoitteena on, että rakennukset ja pihamaat saadaan siisteiksi ja tavaroita säilytetään niin, että ne eivät vaaranna tai rumenna ympäristöä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on rakennus ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristölle haittaa. Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa.

Tonttien ja rakennuksien kuntoa valvotaan tarkastajien omien havaintojen ja kaupunkilaisilta tulleiden palautteiden perusteella. Rakennusvalvonta valvoo rakennusten ja pihamaiden kuntoa yleisen edun näkökulmasta ja käsittelee vain rakennuspaikkojen piha-alueita koskevia toimenpidepyyntöjä. Kaupungin omistamien maiden ja puistojen valvonta hoidetaan Kaupunkitekniikan keskuksessa.

Kiinteistö kuntoon määräajassa

Enemmistö kaupunkilaisista huolehtii hyvin rakennuksistaan ja tonteistaan. Mikäli rakennus tai tontti kuitenkin on liian huonokuntoinen tai sotkuinen, omistajalle voidaan antaa suullinen huomautus tai kirjallinen kehotus hoitaa asia kuntoon. Kehotukseen liittyy määräaika, johon mennessä kiinteistö on kunnostettava ja kiinteistölle tehdään seurantakäynti myöhemmin.  Kirjallisesta kehotuksesta peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan (pdf, 199 Kt) mukainen maksu. Jos annettua määräaikaa ei noudateta, voidaan asia saattaa Espoon rakennuslautakunnan käsiteltäväksi, joka voi tehostaa velvoitetta uhkasakolla.

Toimenpidepyynnön lähettäminen 

Toimenpidepyyntö tehdään kirjallisesti ja siinä tulee olla mukana ilmoittajan yhteystiedot. Toimenpidepyyntö toimitetaan rakennusvalvontakeskukselle sähköpostitse tai kirjeitse.

Toimenpidepyyntö on julkinen kun se on saapunut rakennusvalvontaan ja myös ilmoittajan tiedot voidaan antaa pyydettäessä (JulkL 7§, 9§).