Lisä- ja täydennysrakentamisen mahdollisuudet

Lisärakentamisen mahdollisuuksiin ja kannattavuuteen keskeisesti vaikuttavat seikat: 

  1. Onko rakennusta teknisesti mahdollista korottaa yhdellä tai useammalla kerroksella, tai onko tontilla tilaa laajennusosalle, joka voidaan toteuttaa tontin osasta lohkotulle uudelle tontille. 
  2. Kunnan asettamat reunaehdot toteutukseen kuten kaavoitus, maankäyttömaksun suuruus, pysäköintipolitiikka, kunnan kehittämisstrategia, kaupunkikuva ja ympäristöarvot. 
  3. Asunto-osakeyhtiöllä on mahdollisuus vähentää peruskorjausmenoja ja poistoja tilinpäätöksessä tontin myyntitulon vastapainoksi yhteisöverojen minimoimiseksi. 
  4. Markkinoilla on kysyntää uusista asunnoista tai toimitiloista kyseisellä alueella ja tontilla eli lisärakentamishanke on kaupallisesti kannattava. 

Lait velvoittavat

Lisärakentamishankkeisiin asettavat velvoitteita useat lait ja niihin liittyvät säädökset kuten asunto‐osakeyhtiölaki, asuntokauppalaki, kirjanpitolaki ja kirjanpitolautakunnan yleisohje sekä verotukseen liittyvät lait ja asetukset. Lisärakentamiseen liittyviä säädöksiä on myös maakaaressa, maanvuokralaissa ja kiinteistönmuodostuslaissa. Maankäyttö- ja rakennuslaki on puite kaavoitukselle ja maankäyttösopimuksille. Yksittäisen asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi myös olla asunto-osakeyhtiölakia tiukempia päätöksentekoa koskevia määräyksiä. 

Taloyhtiön lisärakentamisen edellytyksiä

Lisärakentamishankkeen käynnistymisen perusedellytys on, että tämä on taloudellisesti kannattavaa sekä taloyhtiöille että hankkeen toteuttajalle. Yhtiön talouden näkökulmasta merkittävimmät lisärakentamisen tekijät ovat lisärakennuspotentiaali ja rakennusoikeuden arvo, autopaikkavaatimus ja täydennysrakentamisen tieltä mahdollisesti väistyvien autopaikkojen korvaamisen kustannukset, kaupungin perimän maankäytön sopimuskorvauksen suuruus sekä yhtiön tilinpäätössuunnittelu ja verotus. 

Taloyhtiön pienimuotoista rakennuttamista (varastot, autotallit) lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiölaki, riittämätön riskinkantokyky ja tarvittavat vakuudet, prosessin vaatima päätösten yksimielisyys sekä asiantuntemuksen varmistaminen edellyttävät aina kumppaneiden löytämistä lisärakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.