Metsien hoito

Metsien hoidossa tavoitteena on suojella metsäluonnon monimuotoisuutta, mahdollistaa monipuolinen virkistyskäyttö kasvavalle asukasmäärälle ja turvata metsien uudistumiskyky. Uusilla, rakennettavilla alueilla harvennetaan puustoa, jotta ne kestävät valon ja tuulen lisääntymisen rakentamisen myötä. Kestävästi toteutettu metsien hoito varmistaa, että myös tulevat sukupolvet voivat nauttia metsistämme.

Metsien ja niittyjen hoidon toimintamalli (pdf, 2599 kt) on linjaus siitä, mikä on Espoon metsien ja niittyjen hoidon tavoite ja miten hoitotoimia toteutetaan. Toimintamallissa linjataan muun muassa se, miten luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon metsien hoidossa, miten varaudutaan metsätuhoihin tai mitä vaatimuksia uusien luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien pitää täyttää. Toimintamallin työohjeessa kerrotaan miten hoitotoimenpiteet suoritetaan.

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa kerrotaan alueittain, miten metsäalueita ja niittyjä hoidetaan. Suunnitelmat sisältävät mm. tietoja suunnittelualueen historiasta, nykytilasta sekä toimenpideohjeet lähivuosien hoitotoimille. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat ovat käsikirja hoidon toteuttajille ja tietopaketti alueen asukkaille metsäalueiden suunnitellusta hoidosta.

Metsäalueet luokitellaan puuston ikärakenteen mukaan taimikoihin, nuoriin, varttuneisiin ja vanhoihin metsiin. Espoossa on vanhempia metsiä suhteellisesti enemmän kuin nuoria metsiä tai taimikoita. Metsien uudistumiseen tähtääviä hakkuita tehdään, jotta iäkkäitä metsiä olisi myös tulevaisuudessa. Kookkaita, vanhoja puita kasvavien metsien maisema-arvo on suurempi kuin taimikoilla. Taajamametsien jatkuvuuden ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi metsissä tulee olla myös taimikoita ja nuoria metsiä tasapainoisesti. Eri-ikäiset metsät tuovat monimuotoisuutta ja maisemallista vaihtelua metsässä liikkujille ja pienentävät laajojen metsätuhojen riskiä.

Hoitotoimenpiteet kaupungin metsissä

Vuotuiset metsätyöohjelmat kootaan alueittaisista luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmista. Kaupungin metsissä hoitotoimia tehdään sekä koneellisesti että miestyönä. Metsätyöohjelmaan voi tutustua Espoon karttapalvelussa.

Hoitotoimet perustuvat vahvistettuihin luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmiin. Hakkuut pyritään tekemään lintujen pesimäajan ulkopuolella. Kesäkaudella tehdään pääosin taimikonhoito- ja istutustöitä.

Pienpuustonhoidolla parannetaan kasvamaan jäävän pienpuuston elinolosuhteita ja tehdään valinta siitä, mitä puulajeja metsikössä tulevaisuudessa kasvaa.

Harvennushakkuilla hoidetaan isompaa puustoa. Harventamalla metsää saadaan kasvutilaa metsään jääville puille ja parannetaan niiden mahdollisuuksia kasvaa pitkään hyväkuntoisina. Tiheinä kasvaneilla metsäalueilla puuston harvennus tuo lisää valoa kenttäkerrokseen, jolloin metsäkasvillisuus elpyy ja sen kulutuskestävyys paranee.

Espoon kaupungin metsissä ei tehdä metsien uudistamiseen tähtääviä avohakkuita. Puustoa uudistetaan vaiheittain pienaukkojen, kaistaleiden ja poimintahakkuiden avulla. Siten maisemavaikutukset ovat pienemmät ja metsässä kasvaa erikokoisia puita jatkuvasti.

Metsien kuluminen

Metsänpohjan voimakas kuluminen voi aiheuttaa puiden kasvua haittaavia juurivaurioita. Tällöin puiden veden ja ravinteiden otto maasta häiriintyy. Pitkään ja voimakkaana jatkuessaan kuluminen voi aiheuttaa jopa puuston kuolemista. Metsänpohjan kulutuskestävyyttä parantavia ja kuluneita kohtia korjaavia toimenpiteitä ovat jalankulun kanavointi, puuston harvennus, kuorihumuksen levittäminen, heinän kylvö ja lannoitus.

Jalankulun ohjaus ulkoiluteille ja -poluille on kaikkein tehokkain metsäkasvillisuuden kulumista ehkäisevä toimenpide. Kuluneilla alueilla liikkumista kanavoidaan poluille esimerkiksi kaatuneilla puunrungoilla.

Osallistaminen

Asukkaita ja sidosryhmiä kuullaan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmien valmistelussa. Kaupunkitekniikan keskuksen asiakaspalvelu ottaa jatkuvasti vastaan asukkaiden palautteita hoitotarpeista. Espoolaisilta saadaan vuosittain lähes tuhat metsien ja puiden hoitoon liittyvää palautetta. Suurin osa näistä palautteista on toiveita huonokuntoisten puiden kaatamisesta tai liian tiheiksi koettujen ”risukoiden” raivaamisesta yleisiltä alueilta. Ajankohtaiset hankkeet