Hulevedet

Hulevedet ovat katoilta ja teiltä valuvia sadevesiä, lumen sulamisvesiä tai huuhtoutumisvesiä, jotka virtaavat ojissa tai putkistoissa puroihin, jokiin, järviin ja mereen. Luonnontilassa suurin osa sadevesistä ja lumen sulamisvesistä imeytyy maahan ja osan pidättää kasvillisuus. Loppu vedestä suodattuu maakerrosten läpi muodostaen pohjavettä tai valuu puhdistavien maakerrosten läpi lähimpään vesistöön.

Hulevedet päätyvät vesistöihin, jossa

  • Hulevesien epäpuhtaudet heikentävät vastaanottavien vesistöjen veden laatua ja yksipuolistavat eliöyhteisöjä
  • Purkuvesistöt rehevöityvät tai niiden hygieeninen tila huononee
  • Tapahtuu uomien tai niiden reuna-alueiden kulumista eli eroosiota

Espoo on yhdessä Helsingin kanssa mukana Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeessa vuosina 2017-2019. Hankkeen aikana parannetaan Espoossa sijaitsevan Otsolahden ja Helsingissä sijaitsevan Maunulanpuron vedenlaatua puhdistamalla hulevettä luonnonmukaisin menetelmin ennen sen päätymistä vesistöön. Otsolahti on Tapiolassa sijaitseva matala, lähes suljettu merenlahti, joka on vuosien saatossa mataloitunut ja rehevöitynyt.

Tutustu Kaupunkivesistöt kuntoon -hankkeeseen sekä Otsolahdesta tehtyyn vesistön nykytilan selvittävään julkaisuun.

Kaupungin hulevesiperiaatteisiin ja tavoitteisiin voit tutustua enemmän Espoon hulevesiohjelman avulla.

HSY vastaa huleveden viemäröinnistä Espoossa huleveden viemäröintialueella. Lisätietoa HSY:n hulevesisivuilla

Vapautushakemus hulevesiviemäriin liittymisestä

Espoon hulevesiviemäriverkosto kattaa pääosin koko tiiviisti rakennetun asemakaavoitetun alueen. Sen sijaan kaupungin väljästi rakennetussa länsi- ja pohjoisosassa ei ole yhtenäistä hulevesiverkostoa.

Huleveden viemäröintialueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä hulevesiviemäriin vesihuoltolain (119/2001) 17 b §:n nojalla. Hulevesiviemäriin liittymisestä saa tietoa HSY:ltä. 

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta vapautuksen liittymisvelvollisuudesta perustellusta syystä. Vapautuksen saamiseksi kaikkien seuraavien on toteuduttava (vesihuoltolaki, 17 c §): 

  • Liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistöjen hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy.
  • Vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista.
  • Hulevesi voidaan poistaa muulla tavalla asianmukaisesti.

Hakemuksessa tulee olla

  • perustelut liittämisen kohtuuttomuudesta
  • kuvaus, mistä hulevettä kiinteistöllä syntyy (kattovedet, perustusten kuivatusvedet, hulevedet päällystetyiltä pinnoilta kuten asfaltoidulta pihalta)
  • liitteenä karttapiirros, josta käy ilmi hulevesien johtaminen (kiinteistöltä kaupungin ojaan tai muuhun yhteiseen ojaan, vesistöön tai hulevesiviemäriin saakka) sekä hulevesijärjestelmä, kuten rännit, kaivot, imeytysalueet ym.

Voit hakea vapautusta Espoon asiointipalvelussa osoitteessa  easiointi.espoo.fi/ePermit Voit hakea vapautusta myös erillisellä hakemuslomakkeella, joka toimitetaan kaupungin kirjaamoon (Siltakatu 11) osoitteeseen: 

PL 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI 
tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@espoo.fi  

Hakemuslomakkeessa ja asiointipalvelussa olevassa ohjeessa (pdf, 97 Kt)  on esimerkit huleveden johtamisen kuvauksesta ja karttapiirroksesta sekä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. 

Rakentamisaikaiset hulevedet

Yhä tiivistyvä kaupunkirakenne johtaa päällystetyn pinta-alan lisääntymiseen, jolloin hulevesien määrä kasvaa. Hulevesien aiheuttamat haitat lisääntyvät, ellei niiden hallintaan pystytä tehokkaasti kehittämään ja soveltamaan toimivia ratkaisuja. Rakentaminen lisää eroosion kautta ulkoista kiintoaine- ja ravinnekuormitusta vesistöihin, mikä voi olla kohtalokasta etenkin pienille puro- ja jokiekosysteemeille.

Rakentamisaikaisten hulevesien käsittelystä kerrotaan enemmän rakentajille suunnatussa Espoon kaupungin työmaavesioppaassa.

Maalämpökaivojen porausvesien käsittelyohje löytyy sivulta alempaa liitetiedostoista.

Muuta huomioitavaa

Hulevesien laatu vaihtelee merkittävästi sateiden ja vuodenaikojen johdosta. Myös ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia vesihuollolle - rankkasateet ovat runsaampia ja sademäärät sekä tulvat kasvavat ja toisaalta kuivat kaudet pidentyvät.