Meneillään olevaa kehittämistä

Asukas- ja asiakaslähtöisyys on yksi Espoon kaupungin arvoista. Myös palvelukehitystyössämme asiakkaan kokemuksella on suuri painoarvo, koska kehitämme palveluja nimenomaan loppukäyttäjille.

Tällä sivulla kerromme, millaisten kehittämisprojektien kanssa teemme töitä juuri nyt.

OmaEspoo

Espoon kaupungille on tärkeää, että arki sujuu ja palvelut ovat asukas- ja asiakaslähtöisiä.  Jotta palvelisimme paremmin myös verkossa, kehitämme uutta OmaEspoo-sivustoa. Kyseessä on itsepalvelukanava, jossa asiakas voi asioida kaupungin kanssa sähköisesti ja sujuvasti itse valitsemallaan hetkellä.

OmaEspoo-sivustolta eri palvelut ja asiakkaan omat tiedot löytyvät helposti samasta paikasta. OmaEspoo on myös osallistumisen kanava. Sen kautta kuntalaiset voivat myös osallistua kaupungin kehittämiseen ja toimintaan.

Uudistuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, että palvelusta tulee helppokäyttöinen ja saavutettava. Haluamme varmistaa, että yhä useampi voi, osaa ja haluaa hyödyntää kaupungin sähköisiä palveluja.

Projektin aikana toteutamme palvelumuotoilua, teemme kyselyjä ja järjestämme työpajoja ja testausmahdollisuuksia asukkaille ja muille asiakkaille. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan palvelun kehittämiseen.

Projekti käynnistyi keväällä 2021 ja uusi palvelu tulee käyttöön vuoteen 2024 mennessä.

Yhteyshenkilö: kehittämiskonsultti Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi

Kaupunki palveluna innovaatiohankinnan keinoin

Himmeli rakenteilla

Espoon kaupunki ottaa seuraavan askeleen kohti digitaalista kaupunkia projektissa, jossa kehitetään City as a Service eli Kaupunki palveluna -mallia innovatiivisen hankinnan keinoin.  

Kaupunki palveluna -mallin taustalla on ajatus siitä, että kaupungit ovat olemassa palvellakseen asukkaita sekä kaupungissa toimivia yrityksiä ja yhteisöjä. Kaupunkikehittämisen keskiöön nousevat palvelukeskeinen ajattelutapa, joustavuus, saavutettavuus sekä verkostomainen resurssien jakaminen ja hyödyntäminen. 

Erilaisia Kaupunki palveluna -kokeiluja on Espoossa tehty jo aiemmin, kuten Koulut palveluna -malli (SaaS) tai erilaiset Liikkuminen palveluna -kokeilut. Tässä projektissa kehitetään yhdessä yritysten kanssa digitaalinen alustaratkaisu, joka tukee erilaisten Kaupunki palveluna -toimintamallien toteuttamista kaupungeissa.  

Ensimmäinen konkreettinen sovelluskohde on tilat ja niiden hallinta sekä joustava käyttö. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja tilojen hallintaan kustannusvaikuttavasti. 

Projektissa tehdään ensin esiselvitys, jossa tarkastellaan laajasti millaisia palveluperustaisen logiikan mukaisia toimintamalleja kaupungeilla ja yrityksillä eri puolilla maailmaa on ja miten Espoossa voitaisiin ottaa näitä käyttöön. Samalla mietitään millaisia riskejä eri toimintamalleihin voi liittyä ja miten uusien palveluratkaisujen vaikuttavuus varmistetaan.  

Ennen digitaalisen alustaratkaisun kehittämistä toteutetaan erilaisia kokeiluja. Ensimmäinen kokeilu liittyy SaaS-mallin soveltamiseen Matinkylän alueella. Muiden kokeilujen kohteet tarkentuvat projektin edetessä.  

Projektin hankinnat tehdään hyödyntäen innovatiivisia hankintamenetelmiä, eli uudenlaisia tapoja toteuttaa julkista hankintaa, kun kohteena on uusi tuote tai palvelu, joka ei ole vielä laajasti käytössä. Tavoitteena on, että kaupungin uudenlaiset toimintatavat synnyttävät myös uutta innovatiivista liiketoimintapotentiaalia yrityksille. Kaupunki palveluna -toimintatapa perustuu vahvasti verkostoissa tehtävään yhteistyöhön, joten yrityksillä on projektissa merkittävä rooli. 

Projektilla on Business Finlandin Innovatiivisten hankintojen rahoitus, joka on suunnattu julkisille hankintayksiköille, jotka tähtäävät palvelun ja toiminnan uudistamiseen.  

Projekti on käynnissä vuoden 2021 loppuun asti.  

Yhteyshenkilöt: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@espoo.fi, ja Veera Vihula, veera.vihula@espoo.fi 

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Projektissa parannetaan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia mahdollistamalla uusien liikkumispalvelujen, matkaketjujen, autonomisten bussien ja sähköisten liikkumisvälineiden kokeiluja.

Projektissa havaituista parhaista käytännöistä koostetaan käsikirja, jota levitetään esimerkiksi liikennealan kansallisen kasvuohjelman verkoston kautta liikennealan tutkimuksen sekä julkisen ja yksityisen sektorin käyttöön.

Tavoitteena on, että kokeiltavat liikkumispalvelut jatkavat toimintaansa markkinaehtoisesti tai osana seudullista liikennejärjestelmää. Onnistuessaan kokeilut voivat skaalautua muualle Suomeen ja ulkomaille, ja yritykset saavat niistä itselleen kansainvälisestikin kiinnostavia referenssejä.

 • Toteutusaika: 1.8.2019-31.10.2021 
 • Yhteyshenkilöt: Tuomas Kiuru, tuomas.kiuru@espoo.fi ja Mari Päätalo, mari.paatalo@espoo.fi
 • Kumppanit: Turun ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu, Business Tampere 
 • Rahoitus: 6Aika; Euroopan aluekehitysrahasto, työ- ja elinkeinoministeriö, Espoon kaupunki 

Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI)

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Nuori nainen ja kaupunkipyörät

Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli -projektissa kehitetään kierto- ja jakamistalouteen perustuvia kaupunginosia sekä uusia yrityslähtöisiä ratkaisuja, mitkä edesauttavat kuntalaisten kestävän elämäntavan kehittymistä. Kiertotalous on talousmalli, minkä keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotaloudessa raaka-aineet ja materiaalit pysyvät mahdollisimman pitkään kierrossa, jolloin perinteistä jätettä syntyy enää hyvin vähän. Hyödykkeet suunnitellaan käytettäviksi yhä uudelleen, ja käyttöikänsä lopussa ne hyödynnetään arvokkaana raaka-aineena uusille tuotteille. Arvontuotanto pohjautuu entistä enemmän aineettomiin palveluihin ja vajaakäytössä olevien resurssien hyödyntämiseen. Tulevaisuudessa jakamistalous mahdollistaa yhä enemmän hyödykkeiden yhteiskäyttöä omistamisen sijaan - kaupunkipyörät Espoossa ovat näkyvä esimerkki jakamistalouden palvelusta, missä hyödyke jaetaan useamman käyttäjän kesken.

Keskeisiä kehitysteemoja Espoossa ovat:
 • tilat ja jakamistalouden palvelut
 • materiaali- ravinne- ja energiavirtojen hyödyntäminen
 • urbaani ruuantuotanto

Toiminnan pääkohderyhmä ovat kierto- ja jakamistalouden tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset, joille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida ratkaisuja todellisissa ympäristöissä. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut kestävää kehitystä edistävät yritykset, koulutus- ja tutkimuslaitokset, ja kaupunkilaiset. Projektin aikana uusia yrityslähtöisiä tuotteita ja palveluita testataan Espoossa, erityisesti uudistuvalla Keran alueella. Projektiin otetaan koko ajan mukaan uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kestävien kaupunginosien yhteiskehittämisestä kierto- ja jakamistalouden ratkaisuilla.

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja. Espoon kaupunki on projektissa osatoteuttaja. Mukana ovat myös Tampereen kaupunki (päätoteuttaja) ja Turku Science Park Oy. Hankkeen toteutusaika on 8/2019 - 6/2021. KIEPPI-projektia rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto, Espoon kaupunki ja muut kumppanuuskaupungit. Projekti on osa kaupungin Espoo-tarinaa toteuttavaa Kestävä Espoo -kehitysohjelmaa, millä edistetään hiilineutraalia elämää kaupungissa.

Yhteyshenkilöt:
Reetta Jänis
reetta.janis@espoo.fi

Mia Johansson
mia.johansson@espoo.fi 

Kasvun ekosysteemit yritysten kasvun mahdollistajana

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Cleantech ja värikkäitä lankoja

Espoon kaupunki tukee yritysten kasvua Kasvun ekosysteemit -hankkeessa (Kesy). Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa käynnissä oleva hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joista Espoo vetää työpakettia numero kaksi:

 1. Innovaatiotoiminnan stimulointi (innovaatiokeskittymien vahvistaminen, uudet/parannetut palvelupolut kasvuyrityksille)
   
 2. Tietoa yrityksistä yrityksille
   
 3. Verkostot innovaatiokeskittymien vahvistamisessa.

Yritysten kasvu on tärkeää sekä yrityksille että kaupungeille. Kasvun ekosysteemit -hanke kohdistuu sellaisiin yrityksiin, joiden on mahdollista ja jotka haluavat kasvaa. Hankkeen tavoitteena on

 • tukea yritysten kiinteämpää keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-organisaatioiden kanssa
 • lisätä kasvua tavoittelevien yritysten tietoa Espoossa jo olevista ekosysteemeistä ja yritysten kasvua tukevista ohjelmista ja palveluista.

Kaupunki voi mahdollistaa ja tukea yritysten kasvua luomalla monitahoisia verkostoja, joissa eri organisaatiot vaikuttavat toisiinsa. Hanke ei kohdistu etukäteen nimettäviin yrityksiin, vaan ekosysteemeihin, joissa uudet yritykset syntyvät ja kasvavat ja jotka elävät hankkeen jälkeenkin.

Espoossa työ kohdistuu tekoälykeskittymään ja Cleantech Garden -keskittymään, joka sisältää Smart Otaniemi -keskittymän.

Espoon tavoitteena luoda kaksi uutta yritysten kasvua tukevaa tietopalvelua:

 1. Dashboard, jossa on visualisoitu avoimen datan lähteitä digitaalisessa muodossa niin, että ne tukevat yritysten liiketoimintaa.
   
 2. Elinkeinoelämän palvelutori innovaatioalustana -konsepti (Business Espoo), jonka kautta yrityksille voidaan viestiä kasvua tukevista aineistoista, tietolähteistä ja palveluista, jotka edistävät niiden innovaatiotoimintaa.

Espoon osahanke on osa suurempaa 6Aika Kasvun ekosysteemit -hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Turku Business Region Oy, Oulun kaupunki, Business Oulu, Business Tampere ja Pirkanmaan liitto. Hanke alkoi 1.8.2018 ja kestää vuoden 2020 loppuun.

Yhteyshenkilö: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika Espoossa

DigiPoint

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahasto EU-lippu

Kaksi henkilöä tietokoneilla.

Espoon kaupunki kehittää uudenlaista yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun ja yrityskumppaneiden kanssa DigiPoint-hankkeen osatoteutuksessaan. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja yritysten työvoimapulaan ja kehittää joustavia polkuja ICT-alan ja erilaisiin digitalisaatioon liittyviin ammattikorkeakouluopintoihin. Espoon osahankkeessa kehitetään lisäksi valmennuskokonaisuus, jolla edistetään työnhakija-asiakkaiden työelämävalmiuksia ja sosiaalista hyvinvointia.  

Laurea kehittää Espoon kumppanina Digikampuksen, johon räätälöidään yritysten tarpeisiin vastaavia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia. Opintoihin sisältyy myös yhteistyöyritysten teettämä projektityö ryhmissä. Hankkeessa kehitetään yhteistoimintatila, jossa valmennuskokonaisuus ja yritysyhteistyötä toteutetaan.  

Kohderyhmänä ovat espoolaiset kaupallisen alan sekä kulttuuri- ja yhteiskuntatieteiden korkeakoulutetut osaajat, joilla on tuen tarvetta opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen tai joiden työttömyys kestänyt yli 12 kuukautta. 

Espoon toisessa osatoteutuksessa etsitään ICT-alan työvoimapulaan ratkaisuja kehittämällä ja päivittämällä alan osaajien ammatillisia valmiuksia. Hankkeessa tarjotaan työnhakija-asiakkaille valmennuskokonaisuus, joka sisältää soveltuvia verkko-opintoja ja mahdollisuuksia työnäytteiden tekoon yhteistyöyrityksille. 

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat espoolaiset ICT-alan osaajat ja alasta kiinnostuneet, joiden osaaminen vaatii päivittämistä tai joiden työttömyys kestänyt yli 12 kuukautta. 

Molemmat osahankkeet käynnistyvät vuodenvaihteessa 2020−2021. 

Espoon osahankkeet ovat osa suurempaa 6Aika DigiPoint -hankekokonaisuutta, jossa ovat mukana myös Turku, Helsinki ja Vantaa sekä Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulut. Tavoitteena on tuoda uusia avauksia digitalisaation luomaan osaajapulaan tarjoamalla kaupunkikohtaisesti erilaisia digitaalisia, yritysten tarpeisiin räätälöityjä koulutussisältöjä, sekä mahdollisuuksia päästä näyttämään oma osaaminen työmarkkinoilla. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa.   
 
Yhteyshenkilö: Susanna Tuisku, susanna.tuisku@espoo.fi 

6Aika Espoossa 

DigiOne

Espoo haluaa olla Espoo-tarinan mukaisesti edelleen digitaalisten ja älykkäiden palvelujen edelläkävijä. Siksi rakennamme yhdessä kansallisen digitaalisen palvelualustan DigiOnen ja luomme sen ympärille koulutuksen ekosysteemin. Haluamme yhdessä edistää toiminnan muutosta, oppimista ja hyvinvointia. 

Espoon, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Kuntien Tiera ovat tehneet yhteistyösopimuksen DigiOne palvelualustan ja ekosysteemin pitkäjänteiseksi kehittämiseksi. 

Digitalisaatio ja teknologia mahdollistavat uusien, arkea helpottavien, tehokkaiden ja kustannusvaikuttavien palvelujen kehittämisen. Jotta onnistumme mahdollisimman hyvin, kuntien kannattaa yhdistää voimansa ja rakentaa yhtenäisiä ratkaisuja yhdessä.  

DigiOne-hankkeen tavoitteet ovat paljon laajemmat kuin mitä ensi istumalta voisi digihankkeelle ajatella: Luoda paremmat edellytykset lasten ja nuorten oppimiselle ja hyvinvoinnille sekä vähentää eriarvoistumista. Oppiminen on tärkeä arvo, ja hyvinvointi oppimisen perusedellytys. DigiOne tukee oppimista luomalla – digitaalisen alustan keinoin – mahdollisuuksia tukea kutakin oppijaa hänen omista lähtökohdistaan käsin.  

DigiOne edistää myös pedagogisen toimintakulttuurin ja johtamisen muutosta. Eheä, nykyaikainen järjestelmäkokonaisuus helpottaa kaikkien työtä: hallinnon, rehtoreiden, opettajien sekä huoltajien ja oppijoiden.   

Hanke kestää vuodesta 2019 vuoteen 2023 ja tänä aikana tuotetaan palvelut perusopetukseen ja lukioon. Palvelualustan suunnittelussa huomioidaan kuitenkin myös varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus, jotta niihin liittyvät palvelut voidaan liittää alustaan myöhemmin. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 11 miljoonaa euroa, josta Business Finland rahoittaa 5,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että palveluiden tuottajat ja muut alan toimijat osallistuvat palvelualustan ja palveluiden rakentamiseen omilla investoinneillaan. 

Yhteyshenkilö:  DigiOne-hankepäällikkö Petri Elsilä, petri.elsila@espoo.fi  

Hankkeen verkkosivut: digione.fi

Tunniste sosiaalisessa mediassa: #DigiOneFi 

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY)

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Kaupunkimaisema

Espoon kaupunki on mukana Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa (HNRY). Sen tavoitteena on tuoda yhteen kaupunkeja ja tutkimuslaitoksia, joilla on yhteinen intressi hiilineutraalien yritysalueiden luomiseen.  

HNRY-hankkeessa Espoo keskittyy päästövähennyksien aikaansaamiseen rakennustyömailla. Erityisesti työmaakoneiden ja logistiikkakuljetusten päästöt ovat merkittävä osa kaupunkien liikennepäästöistä, joita tämän hankkeen myötä pienennetään.  

Toimenpiteitä ovat esimerkiksi: 

 • Sähkökäyttöisten ja muilla uusilla käyttövoimilla toimivien työmaakoneiden käyttömahdollisuuksien tarkastelu. 
 • Neste MY uusiutuvan dieselin™ käytön jatkaminen ja lisääminen mahdollisuuksien mukaan.  
 • Työmaiden aliurakoiden hankintakriteerien ja muiden ohjauskeinojen suunnittelu. 
 • Työmaiden resurssiviisaat hankinnat kiertotalousajattelun mukaisesti. 
 • Työmaakoneiden päästövähennykset käyttötavan koulutusten kautta. 
 • Yritysten päästöjen mittaus ja seuranta sekä yhteistyö urakoitsijoiden kanssa. 
 • Robotiikan ja muiden uusien mahdollisuuksien tarkastelu osana päästövähennyksien toteuttamista. 
 • Hyötykäyttökohteiden selvittäminen työmailta kaivettavalle savelle. 
 • Työmaiden maa- ja kiviainesten hallinnan ja kierrättämisen tehostaminen. 

Hankkeen toiminta koostuu työpajoista, selvityksistä ja piloteista. Niiden tuloksena syntyy hyödynnettäviä toimintamalleja ja työkaluja sekä yritysalueiden päästöjen vähentämiseksi että resurssien kestävän käytön edistämiseksi. Eri kohdealueilla tehdyt kokeilut ja uudet konseptit tuodaan yhteisesti hyödynnettäviksi ja levitetään mahdollisimman laajasti myös muiden toimijoiden käyttöön.  

Espoo on 6Aika-kaupunkien HNRY-hankkeessa osatoteuttaja. Mukana ovat myös Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turku Science Park, Turun kaupunki, Turun yliopisto / Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Vantaan kaupunki. Hanke kestää helmikuun 2021 loppuun asti. 

Yhteyshenkilö: Iina Kallio, p. 040-509 6323, iina.kallio@espoo.fi  

6Aika Espoossa  

CarbonWise-hanke

Logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahaston EU-lippu ja Uudenmaan liitto

Punatakkinen henkilö istuu laiturilla metsälammen rannalla

CarbonWise edistää yritysten hiiliviisautta. Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hanke kannustaa yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, kädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut strategiassaan.

Tavoitteet

 • Mahdollistaa yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä kyvyt seurata ja analysoida hiilijalanjälkensä parametrejä tavoitteena hiilijalanjäljen pienentäminen.
 • Pienentää yritysten hiilijalanjälkeä tarjoamalla työkaluja ja menetelmiä niin pienentämiseen kuin keinoja toteuttaa hiilikädenjälkitoimintaa ja kompensaatiota.
 • Kannustaa yrityksiä rentamaan brändiä ja kilpailuetua hiiliviisaasta strategiasta ja tuote- ja palvelukehityksestä.
 • Lisätä alueellisella tasolla yritysten vastuullista toimintaa ja kannustaa uusiin innovatiivisiin ratkaisuihin, kokeiluihin ja pilotointeihin ja auttaa yrityksiä näiden eteenpäin viemisessä.
 • Espoossa vähähiilistä toimintatapaa kehitetään ja pilotoidaan alueen matkailuyritysten kanssa.

CarbonWise -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika -strategiaa vuosina 2020−2021. Hankkeen toteuttavat Espoo Marketing Oy, Business Oulu (koordinoija) ja Turun ammattikorkeakoulu.

Toteutusaika: 1.4.2020−31.12.2021

Yhteyshenkilö: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@espoo.fi

CarbonWise-hankkeesta Visit Espoon sivuilla

Kooste digiagendan 2020-21 kokeiluista

Espoon digiagendan puitteissa toteutetaan vuosina 2020-21 seuraavat kokeilut: 

Käännös- ja tulkkaussovelluskokeilu asioinnin tukena

Espoon kaupunki selvittää, voisiko helppokäyttöinen, reaaliaikaisesti kieltä kääntävä käännös- ja -tulkkaussovellus tehostaa asiakaspalvelua ja tuoda kustannusvaikuttavuutta sellaisissa kaupungin palvelutilanteissa, jotka toistuvat usein.

Kokeilussa luodaan älylaitteilla ja verkkoselaimilla toimiva sovellus. Sovellus kääntää kirjoitettua tekstiä ja tulkkaa puhetta suomen kielestä valituille kielille sekä takaisin suomen kieleen.

Kokeilu toteutetaan kesäkuun 2020 ja maaliskuun 2021 välillä Espoon työllisyyspalveluissa ja asiointipalveluissa. Asiakkaiden kanssa sovellusta testataan pienimuotoisesti syksyn ja talven aikana. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Gofore Oy:n ja Microsoft Oy:n kanssa.

Kokeilun käyttökokemuksia ja oppeja hyödynnetään Espoon kaupungin tulevissa käännös- ja tulkkausratkaisuissa.

Espoon kaupungin visiona on kehittää asiointipalveluja siten, että asiointi sujuu asiakkaan kielestä riippumatta. Reaaliaikainen, kaikilla älylaitteilla toimiva käännös- ja tulkkauspalvelu halutaan tulevaisuudessa henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön, niin kasvokkaiseen asiointiin kuin etäpalveluihin.

Yhteyshenkilöt:

Yritysten digitaalinen tapahtumakalenterikokeilu

Yrityksille, yrittäjille ja sellaisiksi aikoville suunnatun, tapahtumat ja koulutukset yhteen kokoavan digitaalisen kalenteri​n tavoitteena on tarjota yhdessä paikassa tiedot alueella järjestettävistä tapahtumista. Kalenteriin kerätään tiedot fyysistä ja virtuaalisista verkostoitumistapahtumista, yrittäjyyskoulutuksista, tiettyyn teemaan tai alaan liittyvistä seminaareista sekä esim. kasvu- ja kiihdyttämöohjelmien hakuajoista.

Digitaalinen tapahtumakalenteri toteutetaan elokuun ja joulukuun 2020 välillä useiden organisaatioiden yhteistyönä. Mukana ovat Business Espoon seitsemän yrityspalveluorganisaatiota: Espoon kaupunki, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Omnia, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja YritysEspoo. Lisäksi kokeiluun mukaan on pyydetty Espoon ja lähialueen muutamia keskeisiä tapahtumajärjestäjiä, jotka järjestävät niin start up -tapahtumia, eri alojen seminaareja kuin avoimia verkostoitumistapahtumiakin. Kokeilun aikana mukaan tapahtumistaan ilmoittamaan otetaan arviolta 15 organisaatiota. Kokeilun digitaalisen kalenterin toteuttaa Siili Solutions Oy.

Kun tapahtumakalenterin konseptia kartoitettiin, yritykset toivoivat erityisesti, että kalenterin avulla yrittäjät voisivat löytää helposti itseään kiinnostavat tapahtumat tietyn aiheen, alan tai teeman perusteella. Toiveena esitettiin myös hakuvahtia, joka tarjoaisi olennaista tietoa suoraan omaan sähköpostiin sekä mahdollisuutta hakea tapahtumia kohderyhmän ja tietyn liiketoimintavaiheen mukaisesti.

Kokeilu on yksi tapa edistää yrityspalvelujen kehittämistä, yrityspalveluiden organisaatioiden verkostomaista yhteistoimintaa sekä Espoon elinvoimaa ja yrittäjyyttä. Kokeilun aikana Espoon kaupunki kumppaneineen kartoittaa yritysten toiveita tapahtumille ja koulutuksille sekä luo pohjaa tapahtumajärjestäjien tiiviimmälle yhteistyölle.

Yhteyshenkilöt:

Active NGOs – Wings to empower Citizens -

Aktiiviset järjestöt – Kaupunkilaisia voimaannuttavat siivet

Kaksivuotisessa kuuden eurooppalaisen kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa tutustutaan Riian NGO House -malliin, muokataan se paikalliseen kontekstiin ja hyödynnetään opittua paikallistasolla. Riikalainen ”Järjestöjen talo” pitää sisällään useita järjestöyhteistyön elementtejä:   ”Järjestöjen talo” -mallin eri elementit, joihin projektissa pureudutaan

      ”Järjestöjen talo” -mallin eri elementit, joihin projektissa pureudutaan

Active NGOs -projektissa siis kehitetään espoolaista toimintamallia, jonka tarkoituksena on toimia järjestöjen ja kaupungin yhteistyöalustana, tukea ja kouluttaa järjestöjä, nostaa esiin paikallisia ajankohtaisia asioita ja edesauttaa asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen. Samalla projekti on tilaisuus koko kaupungin järjestöstrategian laatimiseen eli mahdollisuus selvittää, mitä Espoo-tarina tarkoittaa järjestökentän osalta. Projekti koskee koko järjestökenttää ja kaupunkia poikkihallinnollisesti, mutta pääpainopisteenä on kotoutumista tukeva järjestötyö.

Projekti koostuu kansainvälisistä työpajoista ja niiden välillä tapahtuvasta aktiivisesta kehittämistyöstä. Sekä työpajoihin että Espoon toimintaan osallistuvat kaupungin eri toimialojen ja järjestöjen edustajat.  Pääroolissa projektissa on Urbact Local Group - ULG eli espoolainen työryhmä. ULG työstää strategiaa ja toteuttaa kansainvälisten työpajojen välillä projektia tukevaa paikallista toimintaa, kuten laajemman yleisön tapahtumia, työpajoja sekä materiaaleja. Paikallisryhmään voivat liittyä kaikki halukkaat.

Espoon kaupungin ja järjestökentän kehittäminen vaati yhteistyötä. Espoosta tulee järjestöille hyvä koti, kun asukkaiden hyväksi yhteen hiileen puhaltavat kaupungin johto, kaikki toimialat, järjestöt ja muut toimijat kuten oppilaitokset sekä uskonnolliset yhteisöt. Näin kumppanuuden myötä entistä aktiivisemmat järjestöt toimivat kaupunkilaisia voimaannuttavina siipinä.

Hanke on toteutettu URBACT III -toimintaohjelman puitteissa, ja sitä on osarahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (70%) ja Espoon kunnasta (30%).
Hankkeen kokonaisbudjetti on 541 955,53 euroa, Espoon kunnan budjetti on 94184,88 euroa

URBACT III on Euroopan alueellinen yhteistyöohjelma (2014–2020), jota Euroopan unioni rahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston kautta. Sen tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja tietoa paikallisviranomaisten välillä kaikkialla Euroopassa kestävän integroidun kaupunkikehityksen alalla.


Yhteyshenkilö: järjestöyhteistyön koordinaattori Maria Tiilikkala, maria.tiilikkala@espoo.fi

Lisätietoa projektista: https://urbact.eu/active-ngos

Seuraa projektia: /Facebook: ACTiveNGOs / Twitter: @ACTive NGOs /Instagram:  active.ngos

  Urbact logo EU logo Active NGOs hankkeen logo Espoo logo