Espoon tulostavoitteiden toteutuminen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Talousarvio 2019 kansi

Espoo-tarina on kaupungin strategia, jota toteutetaan toimialojen ja tulosyksiköiden omien tarinoiden, toimiala- ja tulosyksikkötasoisten tuloskorttien ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien avulla. Espoo-tarina ohjaa sitovien tulostavoitteiden asettamista. Valtuusto hyväksyy tulostavoitteet vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Kaupungin ja konserniyhteisöjen tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Valtuusto on hyväksynyt 13 tulostavoitteen poikkeaman kokouksessaan 18.11.2019 §173.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset 2019

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kaupungille asetetuista tulostavoitteista toteutui 17, toteutumatta jäi 14 ja osittain toteutui kuusi. Lisäksi kahden tulostavoitteen toteutumista ei voitu tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen perusteella arvioida. Liikelaitoksille asetetuista neljästä tulostavoitteesta toteutui yksi ja toteutumatta jäi kolme tulostavoitetta.

Konserniyhteisöille asetetuista 26 tulostavoitteesta toteutui tarkastuslautakunnan arvion mukaan 11, kuusi ei toteutunut ja kaksi toteutui osittain. Seitsemän tulostavoitteen toteutumista ei voitu tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen perusteella arvioida. Tulostavoitteiden ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi konserniyhteisöjen tulostavoitteiden asetannassa on jatkossa kiinnitettävä huomiota siihen, että tulostavoitteiden toteutumatiedot ovat saatavissa tilinpäätösraportointiin mennessä.

Tulostavoitteiden tehtävänä on ohjata kaupungin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoitteiden laatimisprosessissa on kehitettävää, koska vuosittain vain noin puolet asetetuista tulostavoitteista toteutuu. Valtuustolle tuodaan vuosittain loppuvuodesta hyväksyttäväksi toteutumatta jäävien tulostavoitteiden poikkeamat. Tulostavoitteiden ohjausvaikutusta rapauttaa se, että valtuuston on käytännössä sellaisenaan hyväksyttävä loppuvuonna käsittelyyn tulevat tulostavoitteiden poikkeamat, joita ei ole saatu talousarviovuoden kuluessa toteutettua.

Tarkastuslautakunnan suositukset

Tulostavoitteiden laadintaprosessia tulee uudistaa, jotta asetettavat tavoitteet
ohjaavat mahdollisimman hyvin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan.
Ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi tulostavoitteiden tulee olla haastavia, mutta
samanaikaisesti toteuttamiskelpoisia ja vaikuttavia. Tulostavoitteiden toteutumista tulee jokaisessa tulosyksikössä jatkuvasti seurata ja mahdollisiin poikkeamiin
on reagoitava välittömästi.

Kaupungin ja konserniyhteisöjen tulostavoitteiden toteutumisesta tulee tilinpäätöksessä esittää toteutuma- ja vertailutiedot, jotta tulostavoitteen toteutumista on mahdollista kattavasti arvioida.