Ikäihmisten ja vammaisten hoivapalveluiden valvonta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Hoivapalveluiden valvontaa ohjaavat lainsäädäntö ja valtakunnalliset valvontaohjelmat. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016-2019 on ohjannut valvonnan periaatteita. Valvontaviranomaiset seuraavat valvontaohjelman toteutumista. Kunta on vastuussa palvelujen järjestämisestä ja kunnalla on velvollisuus valvoa sekä oman toimintansa että hankkimiensa palvelujen laillisuutta ja laatua. 

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Espoo tuottaa pitkäaikaishoidon palvelut monituottajamallilla käyttäen kunnan omaa tuotantoa, alihankintana tehtyä ostopalvelua sekä palveluseteliä. Ostopalvelujen osuus koko palvelutuotannosta on 80 prosenttia. Kustannusvertailujen perusteella ostopalvelu on edullinen tapa järjestää pitkäaikaishoidon palveluita verrattuna kaupungin omana toimintana tuottamaan hoivaan. Asiakastyytyväisyydessä ja palvelun laadussa ei tehtyjen kyselyjen perusteella ole eroa ostopalvelun ja oman tuotannon välillä.

Tarkastuslautakunta pitää positiivisena, että sosiaali- ja terveystoimessa hoivakotien valvontaa on tehostettu vuoden 2019 aikana ja ennalta ilmoittamattomien valvontakäyntien määrää on lisätty.

Kaupungin oman toiminnan ja yksityisten palveluntuottajien palvelun tuotantokustannusten vertailu on mahdollista vuonna 2020 alkaneella sopimuskaudella, koska kaupunki edellyttää palvelun tuottajilta samaa palvelun laatua ja henkilöstömitoitusta sekä maksaa kaikille palveluntuottajille saman hinnan palvelusta.

Vammaisten asumispalveluissa valvontaresurssit ovat edelleen puutteelliset. Resurssien vähäisyydestä johtuen vammaispalveluissa on keskitytty jälkikäteiseen eli reaktiiviseen valvontaan. Valvontaan on haettu vuosille 2019 ja 2020 lisäresurssia, jolloin valvontaan olisi käytettävissä nykyisen 0,25 henkilötyövuoden sijasta kaksi henkilötyövuotta, mutta asia ei ole edennyt toimialan talousarviovalmistelussa. Tarkastuslautakunta uudistaa vuoden 2018 arviointikertomuksessa esitetyt suositukset.

Tarkastuslautakunnan suositukset

 Pitkäaikaishoidon tehostettua valvontaa on jatkettava palvelun laadun turvaamiseksi.

Pitkäaikaishoidon kustannusten ja laadun vertailuja on tehtävä säännöllisesti palvelun tasalaatuisuuden varmistamiseksi.

Hoivapaikka sitä tarvitseville asiakkaille on järjestettävä mahdollisimman
pikaisesti päätöksen saamisen jälkeen.

Vammaisten asumispalvelujen valvonta tulee tehdä systemaattisemmaksi ja
valvonnan toteuttamiseen on turvattava riittävät resurssit.

Valvonnassa havaittujen puutteiden korjaamiseksi tehtävien toimenpiteiden toteuttamisen valvontaa tulee tehostaa.