Puheenjohtajan katsaus 2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu lakisääteiseen valtuustokauden kattavaan arviointisuunnitelmaan ja vuosittain laadittavaan arviointiohjelmaan. Arviointikertomus sisältää tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arvioinnin tulokset.

Vuosittain vain noin puolet asetetuista tulostavoitteista toteutuu. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan tulostavoitteiden laatimisprosessia tulee uudistaa, jotta tulostavoitteet ohjaavat mahdollisimman hyvin toimintaa valtuuston päättämään suuntaan. Ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi tulostavoitteiden tulee olla haastavia, mutta samanaikaisesti toteuttamiskelpoisia ja vaikuttavia.

Kaupungin talouden haasteina olivat edellisvuoden tapaan hidas verotulojen kasvu sekä väestönkasvun ja väestörakenteen muutoksen aiheuttamat lisääntyvät palvelu- ja investointitarpeet. Espoo kasvoi vuoden aikana 6100 asukkaalla. Sekä kaupungin vuosikate 171,4 milj. euroa että tilikauden tulos -7,5 milj. euroa olivat edellisvuotta heikommat. Myös velkaantuminen lisääntyi. Nettotoimintamenojen kasvu oli 5,8 prosenttia. Talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden TATU 2 -ohjelman tavoitteita ei saavutettu vuonna 2019, mikä tilikauden tuloksen kannalta olisi ollut välttämätöntä.

Metrohanke välillä Matinkylä-Kivenlahti vaikuttaa etenevän suunnitelmien mukaisesti sekä kustannusarvion että aikataulun suhteen. Tavoite on, että metro otetaan käyttöön välillä Matinkylä-Kivenlahti vuonna 2023. Länsimetron lisäkapasiteettia tarvittaisiin väestöennusteen mukaan vuonna 2031. 

Espoo tuottaa ympärivuorokautiset asumispalvelut monituottajamallilla. Ostopalvelun osuus koko palvelutuotannosta on 80 prosenttia. Asiakastyytyväisyydessä ja palvelun laadussa ei tehtyjen kyselyjen perusteella ole eroa ostopalvelun ja oman tuotannon välillä. Sosiaali- ja terveystoimessa on tehostettu vuoden 2019 aikana hoivakotien valvontaa. Hoivakoteihin on tehty sekä ennalta ilmoitettuja että ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä edellisvuotta enemmän. Havaittuihin epäkohtiin on puututtu ja niiden korjaamista seurataan tiiviisti.

Vammaisten asumispalvelujen valvonta tapahtuu osana perustyötä. Sen laskennallinen resurssi on noin 0,25 henkilötyövuotta, mikä riittää pääasiassa reaktiivisen valvonnan toteuttamiseen. Tarkastuslautakunnan suositus on, että valvonta tulee tehdä systemaattisemmaksi ja valvonnan toteuttamiseen on turvattava riittävät resurssit.

Koronaviruspandemialla tulee olemaan Espoon talouteen suuret vaikutukset. Konsernin velkojen ja vastuiden määrä oli korkea jo ennen kriisiäkin. Nyt haasteet tulevat olemaan huomattavasti vakavampia. Tämä vaatii merkittäviä toiminnan muutoksia, jotta Espoo selviytyy poikkeavasta tilanteesta.

Paula Viljakainen

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja