Talouden ja toimintaympäristön arviointi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Kaupungin talouden ja toimintaympäristön haasteina ovat viime vuosina olleet hidas verotulojen kasvu ja samanaikaisesti väestönkasvun ja väestörakenteen muutoksen aiheuttamat lisääntyvät palvelu- ja investointitarpeet, jotka lisäävät kaupungin velkaantumista. Espoon taloutta on tarkasteltava konsernitasolla, koska suuri osa investoinneista tehdään kaupungin tytäryhtiöissä. Lähivuosien tavoitteena ovat tulorahoituskyvyn ja vuosikatteen vahvistaminen, toimintamenojen kasvun hillitseminen, investointitason rajaaminen ja kaupunkikonsernin lainakannan kasvun pysäyttäminen.

Kaupungin ja sen liikelaitosten sekä taseyksiköiden nettoinvestoinnit olivat 294,1 milj. euroa vuonna 2019. Investoinneista rahoitettiin tulorahoituksella 58,3 prosenttia. 

nettoinvestoinnit ja vuosikate

Alkuvuonna 2020 levinnyt koronaviruspandemia on aiheuttanut maailmantalouden kasvun pysähtymisen. Koronaviruspandemian vaikutukset Suomen talouteen ja edelleen kuntatalouteen tulevat olemaan merkittävät. Kuntataloudessa vaikutukset tulevat todennäköisesti näkymään mittavimmin kunnallis- ja yhteisötuloverojen vähenemisenä, sote-menojen kasvuna sekä maksu- ja myyntituottojen pienenemisenä.

Tarkastuslautakunnan johtopäätökset

Espoon väestömäärän nopea kehitys sekä palvelu- ja investointitarpeiden kasvu edellyttävät kaupungin toiminnoilta lisääntyvää tuottavuutta ja tehokkuutta. TATU 2 -ohjelmaan sitoutuminen on välttämätöntä. Vuoden 2019 suhteellinen väestönkasvu oli 2,2 prosenttia. Vuoden 2019 verorahoitus (sisältäen verotulot ja valtionosuudet) kasvoi 2,4 prosenttia edellisvuodesta. Nettomenojen 5,8 prosentin kasvu on kestämättömällä tasolla. Palvelujen tuotteistus- ja kustannusvaikuttavuuden johtamisprojektin (PATU 2) kehittämistyö on edennyt hyvin vuoden 2019 aikana.

Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi kaupungin käyttötalousmenoja tulee tarkastella erityisen kriittisesti. Kaupunginhallituksen maaliskuussa 2020 tekemä päätös, jossa kehotettiin käynnistämään talouden tasapainottamisen edellyttämien toimenpiteiden valmistelu ja tuomaan tasapainottamistoimenpiteet kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä, on oikeansuuntainen.

Tarkastuslautakunnan suositukset

Talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden TATU 2 -ohjelman tavoitteiden
toteuttaminen on välttämätöntä taloudellisen kestävyyden saavuttamiseksi sekä kaupungin ja konsernin talouden tasapainottamiseksi. Kaikkien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tulee sitoutua talouden tasapainottamistavoitteiden toteuttamiseen.

Kaikkien tulosyksiköiden tulee jatkaa palvelujen tuotteistuksen ja kustannusvaikuttavuuden PATU 2 -ohjelman kehittämistoimia sekä toteuttaa lautakuntien hyväksymiä korjaavia toimenpiteitä kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja talouden tasapainotustavoitteisiin pääsemiseksi.

Koronaviruspandemian seurauksena kaupunkikonsernin talouden tilaa ja kehitystä on tarkasteltava erityisen kriittisesti. Toiminnan tulee olla joustavaa, jotta muuttuneeseen tilanteeseen voidaan vastata viipymättä.