Terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä

Pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tarkastuslautakuntien ja ulkoisten tarkastusten vuoden 2019 yhteisarvioinnin aiheena oli Terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää, toimiiko sähköinen asiointi terveyspalveluissa sujuvasti ja vastaako sähköinen asiointi laadukkaasti ja vaikuttavasti kuntalaisten tarpeisiin.

Terveydenhuollon sähköisiä asiointipalveluita arvioitiin itsehoidon, omahoidon sekä asiointipalvelujen näkökulmista. Palvelujen toteutumista tarkasteltiin käyttäen tapausesimerkkinä kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävää diabeetikkojen potilasryhmää.

Yhteisarvioinnin keskeiset johtopäätökset

Yhteisarvioinnin tuloksena todettiin, että digitalisaatio tuo helpotusta ja sujuvuutta asiointiin asiakkaan näkökulmasta. On kuitenkin otettava huomioon, ettei kaikilla asiakasryhmillä ole yhdenvertaista mahdollisuutta hyödyntää sähköisiä palveluita esimerkiksi kielestä johtuvien rajoitteiden vuoksi. Myöskään asiakkaiden erilaisia vammoja ja rajoitteita ei ole kaikilta osin otettu huomioon. Sähköisten asiointikanavien löydettävyys palvelujen tarjoajien verkkosivuilta koetaan laajasti haasteena.

Sähköisten asiointipalveluiden ulkopuolelle jäävien asiakasryhmien asiointimahdollisuudet on turvattu perinteisillä palvelukanavilla, kuten puhelinpalveluilla. Käytössä on myös toisen henkilön puolesta asioinnin mahdollisuus. 

Sähköisiä terveyspalveluja on Espoossa kehitetty ja kehitetään edelleen sekä yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa että omia hankkeita toteuttaen. Sähköisillä palveluilla tavoitellaan pitkällä aikavälillä kustannussäästöjä ja resurssien uudelleen kohdentamista. Espoossa palvelujen piiriin pääsyssä käytetään monikanavaista mallia, jossa esimerkiksi ajanvaraus on mahdollista sähköisen ajanvarauksen lisäksi tehdä puhelimitse tai asioimalla terveysasemalla tai antamalla toiselle henkilölle suostumuksen asioida asiakkaan puolesta. 

Pääkaupunkiseudun tarkastuslautakuntien yhteiset suositukset

Sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuudessa tulee jatkossa huomioida paremmin palvelujen käyttäjien erilaiset vammat ja rajoitteet.

Sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuus yhdenvertaisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tulee turvata. Sähköisissä asiointipalveluissa tulee tavoitella selkokielisyyttä.

Sähköisten asiointipalvelujen löydettävyyteen kaupunkien ja HUSin verkkosivuilta tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.

Perinteisten palvelukanavien käyttö tulee mahdollistaa jatkossakin eri asiakasryhmien yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi.