Ohje kuntavaalimainontaan

Yleistä

Tämä ohje koskee vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyvää mainontaa kaupungin järjestämissä telineissä, sekä puolueiden ja ehdokkaiden Espoon kaupungin hallinnoimilla alueilla tapahtuvaa omaehtoista mainontaa.

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Vaalimainonnan aikarajoitus

Vaalien ulkomainonta voidaan aloittaa kuntavaaleissa 13.5.2021. Mainokset tulee poistaa välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa vaalien päättymisen jälkeen.

Vaalimainonta Espoon kaupungin hallinnoimilla yleisillä alueilla

Vaalimainonta kaupungin järjestämissä telineissä

Kaupunki pystyttää vaalien ryhmittymien määrän mukaisesti telineet erikseen määriteltyihin sijainteihin eri puolille kaupunkia.

Mainospaikkojen käyttäjät voivat toimittaa telineisiin kiinnitettävät mainokset (100 kpl tai 50+50 jos halutaan erilaiset julisteet levyn eri puolille) 12.5.2021 klo 8.00 lähtien Mikkelän tukikohtaan: Teirinsyrjä 4, 02770 Espoo. Ilmoitus etukäteen yhteyshenkilölle: Oili Vaara (pe 14.5.), puh. 0505634209, Timo Joensuu, p. 050 5002091 tai Kari Nikola, p. 050 5406496. Julisteiden viimeinen toimituspäivä on 19.5.2021 klo 14.00, jolloin taataan mainosten liimaaminen ja toimittaminen telineisiin heti mainonnan alkaessa 25.5.2021. 

Ehdokasnumerot vahvistetaan 14.5.2021, joten kaikki ilman ehdokasnumeroa olevat mainokset pyydetään toimittamaan heti 12.5.2021 Mikkelän tukikohtaan luvatussa aikataulussa pysymiseksi.

Kaupunkitekniikan keskuksen Infrapalvelut kiinnittää mainokset levyille ja asentaa mainokset telineisiin.

Mainoksen koon tulee olla 800 mm x 1200 mm, ja sen tulee olla painettu hyvälaatuiselle märkälujalle, julistepaperille. Paperin paksuuden tulee olla 120-150 g/m².

Kaupunki liimaa mainokset telineisiin kiinnitettäviin levyihin ja asentaa ne paikoilleen. Kaupunki ylläpitää mainoksia ja telineitä vaalien ajan sekä poistaa mainokset vaalien jälkeen. Mikäli mainostaja haluaa mainoksensa takaisin vaalien jälkeen, tulee siitä sopia erikseen mainosten toimitusten yhteydessä.

Vaalimainonta muilla, kaupungin hallinnoimilla alueilla

Kaupungin järjestämien telineiden ulkopuolinen vaalimainonta on mainostajan vastuulla ja järjestettävä itse. Mainostaja vastaa mainonnan ja sijoittamisen ohjeiden mukaisuudesta. Ensisijaisen tärkeää on noudattaa ohjeita liikenneturvallisuuteen liittyen. Ohjeiden ja hyvän maun tai kaupunkikuvan vastaiset ja liikenneturvallisuutta vaarantavat mainokset poistetaan. Kaupunki ei vastaa esimerkiksi liikenteestä, kunnossapidosta tai muista toiminnoista mahdollisesti aiheutuvista mainosten vahingoittumisesta, siirtymisestä tai likaantumisesta, tai niistä aiheutuneesta haitasta.

Kaupungin hallinnoimien yleisten alueiden osalta vaalimainonnassa noudatetaan Väyläviraston (entinen Liikennevirasto) ohjetta vuodelta 2017 Espoon kaupungin tekemin tarkennuksin. Seuraavassa on esitetty ohjeistus pääpiirteissään;

 • Vaalimainoksia ei saa sijoittaa moottori- ja moottoriliikenneteiden varteen eikä rautatiealueelle. Vaalimainoksia ei saa myöskään sijoittaa Espoon kehäteiden varrelle (Kehä I, Kehä II ja Kehä III).
 • Vaalimainosta ei saa sijoittaa liittymäalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisällä olevat alueet sekä kiertoliittymien (liikenneympyrä) alueet, eikä alle 100 metrin etäisyydelle toisen kadun tai tien liittymästä.
 • Vaalimainoksia ei saa sijoittaa 30 metriä lähemmäksi liikennemerkkiä.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa ajoratojen välisille erotuskaistoille eikä liikennekorokkeisiin.
 • Mainoksia ei saa sijoittaa pysäkkikatoksiin, kaiteisiin tai siltoihin. Valaisinpylväisiin mainoksia saa sijoittaa siten, että valaisinpylvästä ei vahingoiteta.
 • Vaalimainoksissa ei saa käyttää valoja, heijastavia materiaaleja eikä loistevärejä.
 • Vaalimainokset eivät saa olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikennemerkiksi.
 • Mainosten tulee sopeutua mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Mainosten koko saa olla enintään 800 mm x 1200 mm.
 • Vaalimainokset saa sijoittaa maanteiden ja katujen varrelle siten, ettei niistä ole haittaa muulle toiminnalle tai liikenneturvallisuudelle.
 • Vaalimainosten ohjeiden mukainen sijoittaminen kaupungin hallinnoimille yleisille alueille ei edellytä lupia kaupungilta.
 • Kävelyn ja pyöräilyn väylillä tai torialueilla mainostamisessa ei tarvitse noudattaa Väyläviraston sääntöjen mukaisia etäisyyksiä, mutta mainokset eivät saa aiheuttaa näkemäesteitä tai muuta vaaraa väylän käyttäjille. Mainosten koon tulee näilläkin alueilla olla enintään 800 mm x 1200 mm.
 • Mainosten ulkoreunan tulee sijaita vähintään 1,0 metrin päässä väylien reunasta.
 • Liikenneturvallisuuden varmistamiseksi tilapäiset vaalimainokset tulee aina asettaa paikalleen siten, että liikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä.
 • Mainosten pystyttäjien on hyvä käyttää heijastinliiviä tai muuta näkyvää vaatetusta liikennealueella liikkuessaan. Mainosten pystyttäminen tai ylläpito ei anna oikeutta ajaa, pysäyttää tai pysäköidä työssä käytettävää ajoneuvoa säännösten vastaisesti. • Mainostaja on velvollinen huolehtimaan mainosten poistamisesta välittömästä vaalien päättymisen jälkeen. 

Kaupalliset ulkomainospaikat 

Espoon kaupungin hallinnoimilla alueella toimii useita kaupallisia toimijoita, jotka tarjoavat mainostilaa. Merkittävimmät toimijat ovat

 • JCDecaux Finland Oy
 • Clear Channel Suomi Oy ja
 • Atlas Media Oy 

Näiden mainostilojen käytöstä tulee mainostajan sopia toimijoiden kanssa itsenäisesti.

Kauppakeskukset hallinnoivat omia alueitaan, ja esimerkiksi Iso Omenan ja Sellon tiloista on mahdollista vuokrata mainostilaa sopimalla asiasta kauppakeskuksen kanssa. Kauppakeskusten hallinnoimilla alueilla mainostaminen ilman kauppakeskuksen lupaa on kiellettyä, ja mikäli mainontaa tapahtuu 30m lähempänä kauppakeskusten sisäänkäyntejä, niin kauppakeskusten järjestyksenvalvojat voivat puuttua mainontaan. Muualla yleisillä alueilla kauppakeskusten ympärillä vaalimainonta on sallittua tässä ohjeessa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Kauppakeskus Sellon tilavarauksia voi tiedustella: Promootiotilavaraukset / Clear Channel, p. 020 731 2058, kampanjasuunnittelu@clearchannel.fi Kauppakeskus Iso Omenan tilavarauksia hoidetaan internetissä: www.cityconmedia.com

Mainonta siltojen rakenteissa

Vaalimainonta on kielletty siltojen rakenteissa. Kaupunki ei myöskään tarjoa näitä paikkoja vaalimainontaan. 

Viitteet ja ohjeita

Vaalimainontaopas (pdf, 19047 Kt)

Espoon kaupungin teknisen lautakunnan päätös 2379/2018, 23.1.2019

Väyläviraston ohje

Kuntaliiton ohje

Yleisohje vaalimainonnasta

Mainonnan eettiset ohjeet

Linkki kaupungin maanomistuskarttaan

Äänestyspaikat ja vaalimainostelineet kartalla