Päätöksenteko

Valtuusto käyttää Espoon kaupungin ylintä päätösvaltaa. Asukkaat valitsevat valtuuston 75 jäsentä vaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto päättää Espoon strategiasta ja muista asioista. Se vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta.

Valtuusto nimittää kaupunginhallituksen, joka vastaa kaupungin hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat. Se myös valvoo kaupungin etua ja edustaa kaupunkia.

Valtuusto on valinnut Espoon kaupunginjohtajaksi vuonna 2010 Jukka Mäkelän. Hän johtaa kaupunginhallituksen alaisena Espoon kaupungin hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa.

Espoossa on 11 lautakuntaa ja 2 johtokuntaa: pelastuslaitoksen johtokunta sekä Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunta, jona toimii kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto. Joillakin lautakunnilla on myös useampia jaostoja. Nämä tekevät omalta tehtäväalueeltaan kaupunginhallitukselle linjausehdotuksia palvelujen ja toiminnan kehittämiseksi. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa. Ne huolehtivat myös toiminnan, talouden ja organisaation suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta.

Valtuusto päättää kunnan hallinnon järjestämisestä hallintosäännöllä. Siinä määrätään kaupungin luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät. Myös kaupungin maksut ja taksat löytyvät sääntökokoelmasta.

Kuntien itsehallinto on turvattu Suomen perustuslaissa. Paikallishallinnon peruskiviä ovat edustuksellinen demokratia eli kuntavaalit, asukkaiden ja palvelujen käyttäjien suora vaikuttaminen, verotusoikeus, laissa määrätyt tehtävät sekä joustavuus järjestää oma toimintansa ja hallintonsa. Hyvä hallintotapa on suositus kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. Ohjeet toimielimen sähköiseen etäkokoukseen.