Vanhusneuvosto

Espoon vanhusneuvosto toimii Espoon ikääntyneen väestön edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien espoolaisten näkökulman.

Vanhusneuvostoon kuuluu 16 varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kahdeksan varsinaista ja varajäsentä edustaa vanhusjärjestöjä, neljä varsinaista ja varajäsentä on kaupungin luottamushenkilöitä ja neljä varsinaista ja varajäsentä on kaupungin viranhaltijoita, yksi kultakin toimialalta. Lisäksi kokouksiin osallistuu kaupunginhallituksen edustaja.

Vanhusneuvosto kokoontuu 6–9 kertaa vuodessa. Kerran vuodessa vanhusneuvosto kutsuu eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen edustajat yhteistyötilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle.

Tehtävät ja toimintasääntö

Espoon vanhusneuvosto

  1. Edistää viranomaisten, ikääntyneiden ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.
  2. Varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kaupungissa.
  3. Vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.
  4. Osallistuu kaupungin suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi valmisteluun vanhuslain 5 § mukaisesti.
  5. Osallistuu vuosittain iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua koskevaan arviointiin vanhuspalvelulain 6 § mukaisesti.
  6. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille ikääntyneitä koskevissa asioissa
  7. Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja muistiot 2020

Vanhusneuvoston lausunnot 2020

Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja muistiot 2019

Vanhusneuvoston lausunnot 2019