Maksukatto

Kalenterivuoden aikana aiheutuville julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto. Maksukaton suuruus on 683 euroa.

Maksukatto on valtakunnallinen, eli siinä huomioidaan myös muut kuin Espoon kaupungin palveluissa maksetut julkisen terveydenhuollon maksut.

Jos maksukaton piiriin kuuluvien maksujesi määrä ylittää maksukaton rajan, voit hakea loppuvuodeksi vapaakorttia.

Kun sinulle on myönnetty vapaakortti, ovat kaikki maksukattoon sisältyvät palvelut sinulle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.

Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään myös maksukaton täyttymisen jälkeen 17,90 euroa hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Muista kertoa vapaakortistasi hoitoon tullessasi!

Maksukaton määritteleminen ja vapaakortin hakeminen

Maksukattoa kerryttävien maksujen seuranta ja maksukaton täyttymisestä huolehtiminen on sinun vastuullasi. Sinun tulee osoittaa maksukaton ylittyminen.

Jos maksukatto täyttyy Espoon kaupungin palvelujen piirissä, vapaakortit myönnetään keskitetysti Espoo Talouspalveluissa.

Muualla täyttyvät vapaakortit myönnetään siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa maksukatto tulee täyteen (esim. HUS:ssa, ks. yhteystiedot HUS:n laskusta).

Maksukattoon kuuluvat laskut ja kuitit tulee säilyttää, mieluiten käynti- tai hoitoajan mukaisessa järjestyksessä. Näin on helpompi seurata, missä toimipisteessä maksukatto täyttyy.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa.

Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Maksukaton piiriin kuuluvat:

 • hoito ja ylläpito psykiatrian yksikössä
 • kuntoutuspalvelujen avopuheterapia
 • kuntoutushoidon maksu
 • terveyskeskusmaksut ja päivystysmaksut (myös muihin kuntiin maksetut asiakasmaksut)
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu (ei kotona annettu)
 • fysioterapian ryhmäkäynnit
 • toimintaterapia
 • sarjassa annettava hoito
 • yö- ja päivähoidon maksu (osavuorokautinen sairaalahoito)
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikainen laitoshoito maksaa 17,90 euroa hoitopäivältä.)
 • päiväsairaalamaksu
 • yllä mainitut palvelut myös ostopalveluina tuotettuina.

Kun asiakas esittää vapaakortin, ei korttiin merkityltä henkilöltä peritä maksua edellä luetelluista palveluista.

Maksukaton piiriin eivät kuulu:

 • hammashuollon maksut
 • kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen maksut
 • kotisairaanhoidon maksut
 • lapsiperheiden kotipalvelun maksut
 • lastensuojelun maksut
 • maksu lyhytaikaisesta asumispalvelusta
 • maksu pitkäaikaisesta asumispalvelusta
 • maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
 • maksu sairaankuljetuksesta
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut
 • perhehoidon maksut
 • päivätoiminnan maksut
 • tukiasumisen maksut
 • työterveyshuollon maksut
 • maksut vaikeavammaisten kuljetuspalveluista
 • erikoismaksuluokassa annetun hoidon maksut
 • yksityiseltä itse ostetut palvelut
 • lääkärintodistus- ja lausuntomaksut
 • kotisairaalamaksut
 • palvelusetelin omavastuuosuudet
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • viivästyskorko ja perintäkulut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät myös sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito.

Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Lääkekustannusten maksukatto (ns. lääkekatto) hoituu Kelan kautta.

Espoon talouspalvelut palvelee maksukattoa koskevissa kysymyksissä, selvittää maksukattokertymät ja myöntää vapaakortit.