Tyytymättömyys hoitoon ja palveluun

Anna palautetta ensisijaisesti keskustelemalla asiasta siinä hoitopaikassa tai asiointipisteessä, jota palaute koskee. Voit myös antaa palautetta palautejärjestelmän kautta. Älä kuitenkaan käytä palautejärjestelmää, jos viestisi sisältää hoitoosi tai asiakkuuteesi liittyviä yksityiskohtia.  

Jos et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, voit tehdä muistutuksen toimintayksikön vastuuhenkilölle tai tehdä kantelun valvovalle viranomaiselle. Sosiaalihuollossa voit lisäksi hakea muutosta saamaasi päätökseen. Potilasvahingosta voit hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta.

Muistutus

Jos et ole tyytyväinen saamaasi hoitoon, palveluun tai kohteluun, kannattaa yrittää selvittää asia ensin henkilökunnan kanssa hoitopaikassa tai asiointipisteessä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita tai virheitä. Usein asiat ratkeavat keskustelun avulla, eikä muita toimenpiteitä tarvita.

Voit myös tehdä kirjallisen muistutuksen palvelusta vastaavalle henkilölle. Voit käyttää muistutuksen tekemiseen tältä sivulta löytyviä valmiita lomakkeita, mutta muistutuksen voit tehdä myös vapaamuotoisesti. Kerro muistutuksessa yksityiskohtaisesti, mihin olet tyytymätön saamassasi terveyden- tai sosiaalihuollon palvelussa. Myös potilaan omainen tai muu läheinen voi tehdä muistutuksen potilaan tai asiakkaan puolesta.

Muistutuksen tekeminen on lakisääteinen oikeutesi asiakkaana tai potilaana. Palvelusta vastaava esimies vastaa muistutukseen kuukauden kuluessa. Annettuun vastaukseen et voi hakea muutosta. Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi tehdä myös kantelua asiastasi terveydenhuoltoa tai sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

Muistutuksen välityksellä saadun palautteen avulla terveyspalvelujen ja sosiaalipalvelujen järjestäjä voi kehittää toimintaansa.

Toimita kirjallinen muistutus postitse osoitteeseen:
Espoon kaupungin kirjaamo
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
sähköpostilla: kirjaamo@espoo.fi (Viestin aiheeksi on merkittävä ”Muistutus”)
Huom! Lähetät suojaamattoman sähköpostin omalla vastuullasi.

Kantelu

Mikäli olet tyytymätön vastaukseen, jonka sait tekemääsi muistutukseen, voit tehdä kokemistasi epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon (AVI).

Terveydenhuoltoa koskevan kantelun voit tehdä vapaamuotoisesti tai kantelulomakkeella. Kantelun teet sille aluehallintovirastolle, jonka alueella olet ollut tai omaisesi on ollut hoidettavana. Valviralle teet kantelun silloin, kun epäillään hoitovirheen aiheuttaneen potilaan menehtymisen tai vaikean pysyvän vammautumisen. 

Viranomaisen, siihen palvelusuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä voit tehdä kantelun sosiaalihuoltoa valvovalle viranomaiselle. Kantelussa tulee esittää käsitys siitä, millä perusteilla sosiaalihuollossa tapahtunutta menettelyä on pidettävä virheellisenä. Kantelussa on riittävästi yksilöitävä kantelun kohteena oleva menettely ja ajankohta.

Tarvittaessa viranomaiset siirtävät kantelun asianmukaiseen käsittelypaikkaan ja ilmoittavat siirrosta kantelijalle. Kantelua ei yleensä tutkita, jos tapahtumista on aikaa yli kaksi vuotta.

Potilasvahingot

Jos sinulle on aiheutunut terveydenhoidon yhteydessä henkilövahinko, voit hakea korvausta potilasvakuutuskeskuksesta (PVK). Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneista henkilövahingoista potilasvahinkolain mukaisesti.

Erikoissairaanhoitoon (HUS, HYKS, Jorvin sairaala) liittyvissä asioissa sinua neuvoo HUS:n potilasasiamies.

Oikaisuvaatimus (muutoksenhaku sosiaalihuollon päätöksiin)

Perustoimeentulotuen haet Kelalta. Myös oikaisuvaatimukset Kelan tekemistä päätöksistä osoitetaan Kelalle.

Sosiaalihuollon palveluja sekä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea hakevilla on oikeus saada perusteltu päätös kirjallisesti. Päätöksen liitteenä on muutoksenhakuohje, jossa kerrotaan mm. muutoksenhakuaika ja osoite, johon oikaisuvaatimus toimitetaan.

Sosiaalilautakunnan tai vastaavan toimielimen päätöksestä voit valittaa hallinto-oikeuteen 30 vuorokauden kuluessa.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voit joissain tapauksissa valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää valitusluvan.