Information om revisionsnämnden

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin för beslut i fullmäktige. Enligt lagen ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i staden och stadskoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nämnden ska se till att granskningen av staden och dess dottersammanslutningar samordnas. Om stadens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska revisionsnämnden bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet.

Revisionsnämndens utvärdering bygger på en lagstadgad utvärderingsplan som omfattar hela fullmäktigeperioden och på ett utvärderingsprogram som utarbetas årligen. I utvärderingen utnyttjas Berättelsen om Esbo och andra av stadens handlingar, hörande av tjänsteinnehavare och nämndernas ordförande, kontroller och utredningar som utförts av enheten för extern revision samt jämförelseuppgifter från de andra stora städerna. Som källmaterial används författningar, anvisningar och rekommendationer samt bland annat facklitteratur.

Utvärderingsberättelsen som ges fullmäktige för varje år innehåller resultaten av revisionsnämndens utvärdering. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med stadens bokslut. Stadsstyrelsen ska enligt kommunallagen ge fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Ledamöter

Personliga ersättare

Paula Viljakainen, ordförande

Jukka T. Salminen

Päivi Raunu, vice ordförande

Mika Levänen

Sirpa Aarniolehto-Kotilainen

Veronica Kalhori

Marita Backman

Johan Holmberg

Kaarina Järvenpää

Kristiina Drótar

Jarmo Kanerva 

Jari Äyhynmäki

Antero Krekola

Rita Alarinta 

Pasi Lähteenmäki

Ari Salmi

Sari Ojanen

Suvi Kemppainen

Jaakko Ravald

Vesa Valkama

Simo Repo

Aili Pesonen

Tapio Valli

Olli Ojanen

Iris Westerlund

Merva Mikkola

Enheten för extern revision

Till den externa revisionen hör revisionsnämnden och OFGR-revisorn. Dessutom omfattar den externa revisionen enheten för extern revision som lyder under revisionsnämnden. Dessa är oavhängiga av stadens ledning och övriga organisation. Enheten bereder ärenden för revisionsnämnden och dess sektioner, företar granskningar enligt sitt och OFGR-revisorns revisionsprogram och rapporterar dessa till revisionsnämnden. Enheten leds av stadsrevisorn, OFR Virpi Ala-aho. Revisionsnämndens sekreterare är stadsinspektör Riitta Björklund. 

Revision av staden och koncernsammanslutningarna

Enligt kommunallagen väljer fullmäktige för granskning av förvaltningen och ekonomin en revisionssammanslutning, som ska förordna en OFGR-revisor till ansvarig revisor. Revisorn utför sitt uppdrag under tjänsteansvar. Till revisor i stadens dottersammanslutningar ska stadens revisionssammanslutning väljas, om det inte i anslutning till ordnandet av granskningen finns grundad anledning att avvika från detta. Lagstadgad revisionssammanslutning år 2021 är BDO Audiator Ab. Ansvarig revisor för staden är OFGR, CGR Tiina Lind och huvudansvarig revisor för koncernsammanslutningarna är OFGR, CGR Ari Lehto.