Ordförandens översikt 2019

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Revisionsnämndens utvärdering bygger på en lagstadgad utvärderingsplan som omfattar hela fullmäktigeperioden och på ett utvärderingsprogram som utarbetas årligen. Utvärderingsberättelsen innehåller revisionsnämndens resultat av utvärderingen år 2019.

Årligen uppfylls enbart ca hälften av de ställda resultatmålen. Enligt revisionsnämndens översikt bör utarbetningsprocessen av resultatmålen förnyas, så att resultatmålen så bra som möjligt styr verksamheten mot den riktning som fullmäktige beslutat om. För att få till stånd styrningseffekten bör resultatmålen vara utmanande, men samtidigt förverklingsdugliga och spektakulära.

Skatteintäkternas långsamma tillväxt samt befolkningstillväxten och de ökande service- och investeringsbehoven, som orsakats av befolkningsstrukturens förändringar, var likt förra året utmaningar inom stadens ekonomi. Esbo växte under ett år med 6 100 invånare. Både stadens årliga bidrag på 171,4 miljoner euro och redovisningsperiodens resultat på -7,5 miljoner euro var svagare mot förra året. Även skuldsättningen ökade. Tillväxten av nettoverksamhetsutgifterna var 5,8 procent. Målsättningarna för att balansera ekonomin och för produktivitetens TATU 2 -program uppnåddes inte under 2019, vilket med tanke på redovisningsperioden skulle ha varit nödvändigt.

Metroprojektet mellan Mattby-Stensvik verkar framskrida enligt planerna både gällande kostnadsförslaget och tidtabellen. Målsättningen är att metron tas i bruk mellan Mattby-Stensvik år 2023. Östmetrons tilläggskapacitet skulle enligt befolkningsprognosen behövas år 2031. 

Esbo producerar dygnet runt boende enligt mångproducentmodellen. Köptjänstens andel i hela serviceproduktionen är 80 procent. I kundnöjdheten och i servicens kvalitet finns på basen av de gjorda förfrågningarna ingen skillnad mellan köptjänsten och den egna produktionen. Inom social- och hälsovårdssektorn har man under 2019 effektiverat kontrollen av vårdhem. Mot förra året har det gjorts mera både på förhand anmälda och icke anmälda kontrollbesök till vårdhemmen. Man har ingripit i de observerade bristerna och dess avhjälpande följs tätt.

Övervakning av funktionshindrades bostadstjänster sker till en del som grundarbete. Dens beräkningsmässiga resurs är ca 0,25 årsverk, vilket räcker i huvudsak till att förverkliga reaktiv kontroll. Revisionsnämndens rekommendation är att kontrollen bör göras mer systematisk och att man ska säkerställa räckande resurser för förverkligandet av kontrollen.

Coronaviruspandemin kommer att ha märkbara verkningar i Esbo stads ekonomi. Koncernens mängd av lån och ansvar var redan innan krisen hög och nu kommer utmaningarna vara ännu allvarligare. Nu kommer utmaningarna vara märkbart svårare. Detta kräver märkbara förändringar i verksamheten, så att Esbo stad klarar sig från avvikelsen.

Paula Viljakainen

Revisionsnämndens ordförande