Ordförandens översikt 2020

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Coronaepidemin påverkade nästan all verksamhet i staden år 2020 och det syns fortfarande i år. Inverkan var speciellt stor på social- och hälsovården samt på bildnings-, idrotts- och kulturtjänsterna. Arbetslösheten ökade kraftigt. Coronaepidemin kommer att synas i stadens verksamhet och ekonomi också under de kommande åren.

Av fjolårets 41 bindande resultatmål nåddes endast något under hälften, precis som under de föregående åren. En del av resultatmålen nåddes inte på grund av coronaepidemin. Det är dock viktigt att skilja på vad som orsakades av coronaepidemin och på vilka övriga saker som påverkat att målen inte nåtts. Enligt revisionsnämndens syn på saken bör uppgörandet av fullmäktigeperiodens bindande resultatmål förnyas så att resultatmålen utgör en utmaning, samtidigt som de ändå är möjliga att nå och är effektfulla samt styr stadens verksamhet åt det håll fullmäktige beslutat.Nämnden anser att antalet resultatmål i fortsättningen bör minskas.

Stadens resultat och årsbidrag för 2020 uppnåddes betydligt bättre än vad som uppskattades i budgeten på grund av de coronastöd av engångsnatur som staten betalat samt den exceptionella överföringen av skatteinkomsterna för 2019 till 2020. Staden fick skatteintäkter och statsandelsintäkter till ett belopp av sammanlagt 1 810 miljoner euro, vilket var 14,5 procent mer än 2019. Utan coronastödet av engångsnatur, som staten betalade 2020, skulle Esbos skatteinkomster ha varit cirka 36 miljoner euro mindre och statsandelarna 101 miljoner euro mindre, vilket hade inneburit att ett negativt resultat för staden. Avvecklingen av den vård-, undervisnings- och välfärdsskuld som samlats under coronaepidemin ökar stadens utgifter i fortsättningen.

Målet för fullmäktigeperioden, det vill säga att koncernens justerade lånestock ska börja minska, nåddes inte. Verkställandet av produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad, som godkänts av fullmäktige, är nödvändigt för att uppnå balans i stadens och koncernens ekonomi.

Det var svårt att få vård inom en skälig tid inom hälsovården, speciellt inom munhälsovården, redan före coronaepidemin. Epidemin har försvårat situationen ytterligare. För kommunens invånare är det viktigast att man får vård snabbt och att vården är av god kvalitet. På grund av coronaepidemin har personal överförts tillfälligt till andra uppgifter, vilket å sin sida bidragit till att senarelägga icke-brådskande vård. Den vårdskuld som samlats kommer under de kommande åren att synas i form av ett allt större vårdbehov både inom primärhälsovården och den specialiserade sjukvården. Inom munhälsovården kan det ta upp till flera år att avverka köerna. För att vårdskulden ska avverkas behövs vid sidan av den nuvarande verksamheten längre öppettider och bland annat att servicesedlar tas i bruk allt mer.

Då seniorernas funktionsförmåga blir sämre behövs tillräckliga hemvårdstjänster som stöd för boende i det egna hemmet. Det är humant och smart att bo hemma, om man klarar av att göra det och själv vill det. Vi måste trygga tillgången på utbildad personal inom äldreomsorgen. Det finns fortfarande utmaningar då det gäller hur ofta personalen byts och antalet vårdare som besöker klienterna. Hemvårdens parkeringsproblem kommer äntligen att lätta i och med att stadsstyrelsen i mars 2021 godkände ibruktagandet av ett parkeringstillstånd för hemvården och grunderna för att bevilja det. Inom äldreomsorgen ska klienten inom en viss tid erbjudas en vårdplats som motsvarar klientens behov när det inte är möjligt eller ändamålsenligt att ordna de tjänster som klienten behöver hemma hos hen. Det är viktigt att kontinuerligt följa kvaliteten på vårdhem och tillsynen av serviceboende med heldygnsomsorg fortsätter enligt tillsynsplanen.

Andelen arbetslösa av arbetskraften i Esbo var 12,2 procent i slutet av 2020 mot 7,7 procent ett år tidigare. I stadens andel av arbetsmarknadsstödet skedde en tydlig uppgång under 2020 på grund av coronaepidemin. Esbo stads kostnader var 24,6 miljoner euro och ökade med 4 miljoner euro från året innan. Dessutom ökade arbetslöshetsgraden speciellt bland unga och utländska personer på grund av coronasituationen.

Det finns stora förväntningar på kommunförsöket inom sysselsättning som inleddes i mars 2021. Försöket gör det möjligt att bättre rikta resurser, då staden har heltäckande information om och ansvar för hela målgruppen. Det förväntas att försöket genom aktiva sysselsättnings- och rehabiliteringsåtgärder har en större effekt på sysselsättningen av arbetslösa personer, samtidigt som kommunens andel av arbetsmarknadsstödet förväntas sluta öka och börja minska.

I Esbo pågår stora investeringsprojekt, såsom Västmetrons andra skede och Spårjokern. Speciellt i stora investeringsprojekt är det viktigt att höra invånarna och ge dem omfattande information i ett tillräckligt tidigt skede. Förutom på webben bör invånarna få information också till exempel per post.

En av de största utmaningarna som affärsverket Esbo lokaler står inför är att stoppa ökningen av reparationsskulderna. De krav som hållbar utveckling och klimatneutralitet ställer ökar för sin del investerings- och driftskostnaderna. Staden överför till lokalbanken lediga lokaler, objekt som ska rivas eller repareras samt uthyrda lokaler som staden inte har användning för. Det gäller att avstå från onödiga lokaler så snabbt som möjligt.

De ekonomiska verkningarna av den social- och hälsovårdsreform som nu bereds skulle vara ohållbara för Esbo.  Nedskärningarna i skatteinkomster skulle påverka den förmåga vår växande stad har att sköta de tjänster den också i fortsättningen måste sköta, såsom tjänster inom dagvård, utbildning, kultur och idrott samt investeringar. Samtidigt bör man förbereda sig på att sköta de uppgifter som kvarstår hos staden, såsom att främja hälsa och välfärd, på ett högklassigt sätt.

Paula Viljakainen

Revisionsnämndens ordförande