Revisionsnämndens utvärdering av förverkligandet av berättelsen om Esbo

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

De årliga bindande resultatmålen har härletts ur målen för fullmäktigeperioden. Enligt revisionsnämndens utvärdering har årligen mindre än hälften av de bindande resultatmålen nåtts helt under fullmäktigeperioden.

Revisionsnämndens slutsatser

Flera utvecklingsåtgärder har vidtagits för att uppnå målen för fullmäktigeperioden, men utifrån utredningarna som fåtts är det delvis svårt att utvärdera hur målen har uppnåtts i sin helhet. En del av målen för fullmäktigeperioden är relativt omfattande och ett stort antal mål och åtgärder har ställts upp. Revisionsnämnden anser att uppföljningen av hur de viktigaste bindande målen för fullmäktigeperioden uppnås skulle vara kraftfullare om det i fortsättningen ställs färre bindande mål i förhållande till fullmäktige.

De uppställda bindande resultatmålen har uppnåtts dåligt år efter år. När den nya fullmäktigeperioden inleds ska resultatmålen och uppställandet av mätare för dem samt antalet mål som uppställs enligt revisionsnämndens syn ses över på nytt. Resultatmålen ska vara utmanande och mätbara samt stöda verksamheten. Samtidigt ska de mål som uppställs enligt en realistisk utvärdering kunna nås med de medel som står till buds.

Vid utvärderingen av hur målen för fullmäktigeperioden har uppnåtts har det beaktats att den goda utvecklingen av att uppnå målen till en del har stannat upp eller till och med börjat försämras på grund av coronapandemin som började våren 2020.

När det gäller sysselsättning och social- och hälsovård har uppnåendet av målen varit problematiskt redan tidigare år. Effekterna av coronapandemin 2020 har förvärrat situationen ytterligare.

Revisionsnämndens rekommendationer

De bindande målen för fullmäktigeperioden ska i fortsättningen vara färre till antalet så att uppföljningen av uppnåendet av de viktigaste målen är kraftfullt och så att man årligen på ett täckande sätt kan granska hur uppnåendet framskrider.

Processen för att utarbeta resultatmålen ska förnyas så att de resultatmål som uppställs samtidigt är genomförbara och genomslagskraftiga och styr verksamheten i den riktning som fullmäktige beslutar.