Stadens verksamhetslokaler

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion beslutar om principerna för verksamhet och upphandling avseende anordnande och verkställande av tjänster i enlighet med Esbostoryn. Lokal- och bostadssektionen ansvarar som representant för aktieägaren för skötseln av frågor gällande förvaltningen av bostads- och fastighetsbolag. Lokal- och bostadssektionen är direktion för Esbo lokaler.

Affärsverket Esbo lokaler har i fråga om stadens verksamhetsutrymmen och byggnader i uppgift att ordna med såväl anskaffningen, uthyrningen och underhållet av dem som med tjänster såväl för reparation, underhåll och byggande av dem som för aulaservice och säkerheten i dem. Affärsverkets verksamhetsintäkter 2019 uppgick till 262,0 mn euro.

År 2019 var andelen lokalutgifter av stadens driftskostnader i snitt 9,74 procent, vilket varierar per sektor. Stadens interna lokalhyror varierar beroende på lokalernas användningssyfte, kondition, läge och ägarbas. 

Staden upphandlar lokaler för skolor och daghem efter en modell av leasing- och projektbolag, för nästan 300 mn euro under de följande elva åren.

Tabel: Lokalkostnader

Revisionsnämndens slutsatser

Det ekonomiska resultatet 2019 för affärsverket Esbo lokaler visade ett underskott. Under 2019 har affärsverket genomfört fler arbeten med skötsel och reparationer än vad som reserverats i arbetsprogrammen. Aktiva åtgärder har vidtagits för att undanröja inomhusluftproblem och tillfälliga lokaler, men anslagen för skötsel och renoveringar har samtidigt överskridits. Reparationerna för skötsel överskred anslagen med 5 mn euro. Vid förebyggande skötsel av fastigheter har man bland annat utökat rening och justering av ventilationen. Beloppet av köpta tjänster har överskridit budgeten med cirka 3 mn euro. Förplanering av projekt har genomförts inom andra projekt än de i investeringsplanen för cirka 1 mn euro.

Genomförandet av programmet Fixa skolorna har gjort att stadens skolbyggnader i dåligt skick har renoverats. Tidsplanen för genomförande av programmet löper på tio år och då görs skolinvesteringar i första hand. Den nya PPP-modellen är annorlunda än tidigare modeller, emedan den innehåller även en andel finansiering. Projektet återförs till staden även utan kostnader när avtalsperioden är slut.

Bildningsväsendet har bedömt att antalet elever årligen minskar med 500 elever. Det avtagande elevantalet ställer bildningsväsendet inför nya utmaningar i fråga om lokaler. En given utredning visar att friställda skollokaler används bland annat som tillfälliga lokaler medan skolor renoveras.

Projekt för ökande av tillfällig kapacitet har strukits ur investeringsprogrammet. Nya skollokaler görs även flexibla för ändringar så att de motsvarar kraven i den nya undervisningsplanen och för lokalbehov.

Revisionsnämndens rekommendation

Staden bör bygga universella lokaler med flexibilitet för ändringar och varierande användningssyften. 

Vid utvärdering av projektet Skolan som tjänst är det skäl att även fästa uppmärksamheten vid hur lika möjligheter skolorna i Esbo har att erbjuda eleverna och studerandena utvecklande läromöjligheter. Det får inte ske att projektet skapar sådana lösningar för skolorna som gör dem olika värda.