Tillsyn över omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Tillsynen av omsorgstjänster regleras av lagstiftning och nationella tillsynsprogram. Det riksomfattande tillsynsprogrammet för social- och hälsovården 2016–2019 har styrt principerna för tillsynen. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar hur tillsynsprogrammet genomförs. Kommunen ansvarar för anordnandet av tjänster och är skyldig att övervaka såväl sin egen verksamhet som lagligheten av och kvaliteten på de tjänster som den upphandlar. 

Revisionsnämndens slutsatser

Esbo producerar tjänsterna för långtidsvården efter en mångleverantörsmall genom att använda egen produktion, köpta tjänster genom underleveranser samt servicesedlar. Andelen köpta tjänster är 80 procent av hela serviceproduktionen. På basis av kostnadsjämförelserna är köpta tjänster ett förmånligt sätt att anordna tjänster för långtidsvården, i jämförelse med omsorg producerad genom stadens egen verksamhet. I kundnöjdheten och i servicens kvalitet finns på basen av de gjorda förfrågningarna ingen skillnad mellan köptjänsten och den egna produktionen.

Revisionsnämnden anser det vara positivt att tillsynen av omsorgshemmen har intensifierats inom social- och hälsovårdssektorn under 2019 och att det utförs fler oanamälda kontrollbesök.

En jämförelsen av produktionskostnaderna på tjänsterna i den egna verksamheten och från privata tjänsteleverantörer kan utföras under avtalsperioden som börjar 2020, då staden kräver att tjänsteleverantörerna har samma servicekvalitet och personaldimensionering samt betalar dem samma pris på tjänsterna.

Tillsynsresurserna inom boendetjänsterna för handikappade är fortfarande bristfälliga. på grund av de ringa resurserna har handikapptjänsten haft fokus på reaktiv tillsyn, dvs. i efterhand. För åren 2019 och 2020 har man sökt mer resurser för tillsynen och då hade tillsynen tillgång till två årsverken istället för nuvarande 0,25, men saken framskred inte i beredningen av budgeten för sektorn. Revisionsnämnden upprepar rekommendationerna från utvärderingsberättelsen 2018

Revisionsnämndens rekommendationer

  Intensiv tillsyn av långtidsvården ska alltjämt utföras för att trygga kvaliteten på tjänsterna.

Jämförelser av kostnaderna och kvaliteten på långtidsvården ska utföras regelbundet för att säkerställa att tjänsterna har en jämn kvalitet.

En omsorgsplats ska så fort som möjligt ordnas för en klient som behöver den och har fått beslutet. 

Kontrollen av boendetjänsterna för de handikappade ska göras mer systematisk och tillräckliga resurser för genomförande av tillsynen ska tryggas.

Kontrollen av genomförandet av åtgärder för korrigering av de brister som observerats under tillsynen ska effektiveras.