Utfallet av Esbo stads resultatmål

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Talousarvio 2019 kansi

Berättelsen om Esbo är stadens strategi, som genomförs av sektorerna och resultatenheterna med hjälp av egna berättelser, styrkort och förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Berättelsen om Esbo ligger till grund för de bindande resultatmålen. Fullmäktige godkänner resultatmålen årligen i samband med godkännandet av budgeten.

Stadens och koncernsammanslutningarnas resultatmål ska styra stadens verksamhet i den riktning som fullmäktige beslutat. Fullmäktige godkände avvikelser från 13 resultatmål vid sitt sammanträde 18.11.2019 §173.

Revisionsnämndens slutsatser

Enligt revisionsnämndens utvärdering nåddes 17 av de resultatmål som uppställts för staden, 14 nåddes inte och sex nåddes delvis. Utifrån uppgifterna i bokslutet gick det inte att utvärdera utfallet av två resultatmål. Av de fyra resultatmål som uppställts för affärsverken nåddes ett och tre resultatmål nåddes inte. Av de 26 resultatmål som uppställts för koncernsammanslutningarna nåddes enligt revisionsnämndens utvärdering 11, sex nåddes inte och två nåddes delvis. Utifrån uppgifterna i bokslutet gick det inte att utvärdera utfallet av sju resultatmål. För att resultatmålen ska få en styrande effekt vid uppställandet av koncernsammanslutningarnas resultatmål ska uppmärksamhet ägnas åt att uppgifterna om utfallet av resultatmålen finns tillgängliga före bokslutsrapporteringen.

Resultatmålen ska styra stadens verksamhet i den riktning som fullmäktige beslutat. Revisionsnämnden anser att det finns skäl att utveckla processen för att utarbeta resultatmålen, eftersom endast cirka hälften av de uppställda resultatmålen nås årligen. Till fullmäktige lämnas varje år in avvikelser från de resultatmål som inte har nåtts för godkännande i slutet av året. Resultatmålens styrande effekt försämras av att fullmäktige i praktiken som sådana ska godkänna avvikelser från resultatmålen som behandlas i slutet av året och som inte har nåtts under budgetåret.

Revisionsnämndens rekommendation

Processen för att fastställa resultatmålen bör utvecklas så att målen så bra som möjligt styr verksamheten  i den riktning som fullmäktige beslutar. För att uppnå en styrande effekt ska resultatmålen vara utmanande, men samtidigt genomförbara och verkningsfulla. Utfallet av resultatmålen ska kontinuerligt följas upp vid varje resultatenhet och eventuella avvikelser ska åtgärdas omedelbart.

Utfalls- och jämförelseuppgifterna om utfallet av stadens och koncernsammanslutningarnas resultatmål bör anges i bokslutet för att utfallet av resultatmålen ska kunna utvärderas på ett täckande sätt.