Utvärdering av ekonomi och omvärld

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Under de senaste åren har utmaningarna för stadens ekonomi och omvärld varit en långsam tillväxt av skatteinkomster och samtidigt ökade service- och investeringsbehov som orsakats av befolkningsstrukturens förändring, som ökar stadens skuldsättning. Esbo Stads ekonomi måste granskas på koncernnivå, eftersom en stor del av investeringarna görs i stadens dotterbolag. Som mål för de närmaste åren är att förstärka självfinansieringskapaciteten och den årliga intäkten, att behärska tillväxten av verksamhetsutgifter, att begränsa investeringsnivån och att hejda tillväxten av stadskoncernens utestående belopp.

År 2019 var stadens och dess affärsverks samt balansenheternas nettoinvesteringar 294,1 miljoner euro. Av investeringarna finansierades 58,3 procent med intern finansiering. 

nettoinvestoinnit ja vuosikate

Coronaviruspandemin som spridits i början av 2020 har orsakat uppehåll av världsekonomins tillväxt. Coronapandemins verkningar på Finlands ekonomi och vidare på kommunala ekonomin kommer att vara märkbara. Inom den kommunala ekonomin kommer verkningarna troligtvis att synas allra massivast som minskning av inkomstskatt för kommun och samfund, som ökning av sote-utgifter samt som minskning av försäljningsintäkter.

Revisionsnämndens slutsatser

Den snabba utvecklingen av befolkningsmängden i Esbo samt tillväxten av service- och investeringsbehoven förutsätter ökande produktivitet och effektivitet av stadens funktioner. Det är nödvändigt att binda sig till TATU 2-programmet. Den proportionella befolkningstillväxten 2019 var 2,2 procent. Skattefinansieringen 2019 (ingående skatteintäkter och statsandelar) ökade 2,4 procent från föregående år. Nettoutgifternas tillväxt på 5,8 procent är på en ohållbar nivå.

Ledningsprojektet för tjänsternas produktifierings- och bekostnadsverkning (PATU 2) har under 2019 framskridit bra.

På grund av undantagstillståndet som orsakats av coronaviruspandemin bör stadens hushållsutgifter för bruk kontrolleras speciellt kritiskt. Beslutet som i mars 2020 gjorts av stadsstyrelsen, i vilket uppmanades att starta förberedelsen av åtgärder som ekonomins balansering förutsatt och att hämta balanseringsåtgärderna till stadsstyrelsen för behandling i samband med första delårsrapporten, är rättriktat.

Revisionsnämndens rekommendationer

Förverkligandet av målen för ekonomins balansering och produktivitetens TATU 2 -program 
är nödvändigt för att nå den ekonomiska hållbarheten samt för att balansera stadens och koncernens ekonomi. Alla tjänsteinnehavare och förtroendevalda bör binda sig till att förverkliga ekonomins  balanseringsmål.

Alla resultatenheter bör fortsätta produktifiernadet av tjänsterna och utvecklingsåtgärderna för kostnadseffektivitetens PATU 2 -program, samt förverkliga nämndernas
godkända korrigerande åtgärder för att behärska tillväxten av utgifterna
och för att nå ekonomins balanseringsmål.

Som följd av coronaviruspandemin ska stadskoncernens ekonomiska tillstånd och utveckling kontrolleras särskilt kritiskt. Verksamheten bör vara flexibel, så att man omgående kan bemöta den förändrade situationen.