Västmetron

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter

Senaste fulländade kostnadsprognos av Västmetroprojektets fas 2

Länsimetro Oy är Esbo stads dotterbolag som grundats 2007, vars uppgift är att bygga, äga, uppehålla och utveckla Västmetrons metrosystem, bana och stationer från Gräsviken till väst. Av bolaget äger Esbo stad 85 procent och Helsingfors 15 procent. 

Man har på basen av invånarprognoser undersökt tillräckligheten av Västmetrons kapacitet vid invånarantalets tillväxt och efter att trafiken på den andra fasen börjat. På basen av Statistikcentralens invånarprognos 2018 behövs Västmetrons tilläggskapacitet 2031.

Revisionsnämndens slutsatser

Som helhet verkar metroprojektet framskrida enligt kostnadsförslaget. På basen av tidtabells- och kostnadskalkylen skulle inte förverkligandet av projektplansenliga målen vara i fara, utan projektet håller på att bli färdigt för bruk 2023. Tidtabelleninnehåller enligt bolagets givna utredning riskreserveringar i flera månader.

Enligt uppgifter i april har coronaviruset påverkat varken tidsplanen för bygget i det andra skedet av metrobygget eller kostnaderna. Om coronapandemin fortsätter och begränsningsåtgärderna spänns kan verkningarna synas även på Västmetrons byggen. Kostnadsverkningar som orsakats av coronaviruset uppstår sannolikt mest som följd av projektets möjliga försening. I fråga om kostnaderna kring coronaviruset och andra oförutsedda risker har 60 mn euro reserverats för projektet varav det vid årskiftet 2019–2020 återstod 59 mn euro.

Revisionsnämndens rekommendation

Stadens koncernledning och Västmetrobolagets styrelse ska ge 
fulmäktige de tidsenliga uppgifterna och prognoserna om hållandet av tidtabellen och budgeten inom Västmetrons andra fas samt om projektplanens utomstående kostnader, vilka årligen är inbakta i stadens budget.